Sportnieuws


Gymvereniging Stânfries zoekt nieuw bestuur

Met ingang van 1 juli aanstaande neemt het huidige bestuur afscheid van Gymnastiekvereniging Stânfries. Omdat het ons tot op heden niet gelukt is om binnen de eigen gelederen de opvolging te regelen, hopen we de (bestuurlijke) continuïteit van de vereniging en haar activiteiten te borgen met bestuurders van buiten de vereniging.

We bieden op dit moment Dance Fit en seniorengym aan en er worden pogingen ondernomen om freerunning van de grond te krijgen zodat ook de jeugdige inwoners van onze trije doarpen weer bij de vereniging terecht kunnen. 

Lijkt het je leuk om je achter de schermen in te zetten voor deze (en misschien ook wel nieuwe) activiteiten dan komen we graag in contact met je. Laat daarom via gvstanfries@outlook.com van je horen of neem via 06-13324926 contact op met Sido de Schiffart.


Afgelopen vrijdag is het Outdoor Fitness Park Reduzum opgeleverd. De officiële in gebruik name er van is gepland voor zaterdag 12 oktober aanstaande, burgemeester Van Haarsma Buma neemt deze rond 09.15 uur voor zijn rekening. 

Het park, dat via een samenwerking tussen Doarpsbelang en de Sportstichting gerealiseerd is, telt 9 toestellen waarop een veelheid aan oefeningen gedaan kan worden. Oefeningen ter verbetering van het uithoudingsvermogen, kracht, lenigheid en coördinatie. Laat u dus verleiden en kom in beweging!

Naast een informatiepaneel, toont een pictogram enerzijds en een QR-code anderzijds welke oefening(en) zoal op het betreffende toestel uitgevoerd kunnen worden. 

Tijdens de in gebruik name kan onder begeleiding kennis gemaakt worden met het beweegpark. Ook zullen er één of meer instructiebijeenkomsten georganiseerd worden voor bijvoorbeeld de trainers van de lokale sportverenigingen en leerkrachten van de Trije Doarpen Skoalle zodat zij de toestellen o.a. kunnen gebruiken in trainingen, wedstrijdvoorbereiding en de gymles. 

Doel hiervan is ook dat via deze ‘ambassadeurs’ het individuele en (on)georganiseerde gebruik door de inwoners van de trije doarpen gestimuleerd wordt. 

Via Norwell Outdoor Fitness zijn hiervoor ook instructeurs beschikbaar, instructeurs die de komende maanden ook nog op gezette tijden groepen sporters gaan begeleiden. Informatie daaromtrent volgt te zijner tijd.

Op 12 oktober 2019 nam burgemeester Van Haersma Buma het outdoor fitness park van Reduzum officeel in gebruik waarvan de totstandkoming weer zo’n mooi voorbeeld is van het feit dat de Reduster mienskip veel voor elkaar weet te krijgen. Oók op het gebied van sport, bewegen en ontmoeten.

Recente voorbeelden hiervan zijn de Sportbar Qlubb, een faciliteit die tevens dienst doet als ontmoetingsplek voor (activiteiten geïnitieerd en georganiseerd door) onze gelijknamige jeugd- en jongerenwerkorganisatie en de realisatie van een kunstgrassportveld en een kaatsmuur.

Maar nu hebben Doarpsbelang en de Sportstichting dus een outdoor fitness park weten te realiseren. Samen hebben ze de schouders er onder gezet omdat ze vinden dat deze faciliteit een meerwaarde betekent voor zowel de sportverenigingen als voor de inwoners van ons dorp.

Sporters zullen er bijvoorbeeld gebruik van maken bij trainingen en wedstrijdvoorbereiding, de basisschool kan het benutten voor de gymlessen en jong en oud kan er terecht voor een dagelijkse portie bewegen.

Sport en bewegen wordt met dit park nog laagdrempeliger en het initiatief sluit bovendien goed aan op het beleid van de gemeente waarin bewegen in de openbare ruimte en het creëren van ontmoetingsplekken belangrijk speerpunten zijn.

We bedanken de gemeente dan ook van harte voor het feit dat ze dit initiatief financieel hebben ondersteund. Iets dat ook geldt voor de provincie Fryslân, de Stichting Femme van der Schaaf, Rabobank Heerenveen – Zuidoost Friesland, de Hervormde gemeente Reduzum/Idaerd en onze Sakeclub.

Sports2Play bood begeleiding bij o.a. de planontwikkeling en de aanleg maar helpt de komende tijd ook met het laten gebruiken van de toestellen. Dit via het zogenaamde ‘Move to Health’ concept waarmee ingezet wordt op gedragsverandering om participatie en sociale samenhang in het gebied te bevorderen en om voornamelijk kwetsbare groepen inwoners te stimuleren en te activeren. 

Het Reduster beweegpark is dus een sociale ontmoetingsplaats van en voor iedereen waar verschillende doelgroepen samenkomen met als doel om aan de algemene gezondheid te werken. 

Ben jij 18 jaar of ouder en heb je affiniteit met sport? Geef je dan op voor de cursus Leider Sportieve Recreatie. Met dit erkende diploma (MBO niveau 3) ben je bevoegd om zelfstandig aan verschillende doelgroepen op een recreatieve manier sportles te geven. De cursus gaat na de herfstvakantie van start.  

Voor meer informatie kunt u terecht bij Buursportcoach Gerda Jorritsma (g.jorritsma@bvsport.nl) bel 06 10 664781

Feestelijke opening sportbar Qlubb
Het bestuur van Qlubb, bestuur sportstichting, dorpsbelang Reduzum en enthousiaste jongeren uit het dorp hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan het opknappen van Qlubb. De voormalige jeugdsoos is omgetoverd tot een sportbar waar jeugd en sporters na een training of wedstrijd kunnen zitten en waar de jeugd haar activiteiten kan houden.

Reduzum kent al decennialang een jeugdsoos genaamd Qlubb. Door de invoering van de nieuwe alcoholwetgeving, Nixx 18, liep het aantal bezoekers terug. Het organiseren van activiteiten en het aantrekken van jeugd werd voor het bestuur steeds lastiger. Bij het aantreden van een nieuw bestuur van de sportstichting zijn de gesprekken gestart met het bestuur van Qlubb en dorpsbelang Reduzum over de toekomst van de ruimte en de activiteiten. Uit deze gesprekken is het idee ontstaan om de sportactiviteiten voor de jeugd en de overige jeugdactiviteiten te bundelen. Gemeente Leeuwarden heeft medewerking toegezegd in het overdragen van het recht van opstal van deze ruimte naar de sportstichting.

Voor en door het dorp
In het dorp stond een groep jongeren op die graag activiteiten en feesten voor de jeugd wilden organiseren. Onder begeleiding van mensen van de sportstichting en dorpsbelang Reduzum zijn deze jongeren hiermee aan de slag gegaan. Een prachtige doorstart met deze enthousiaste groep en een mooie samenwerking tussen sport en dorp.

Sponsoring
In totaal heeft de verbouwing van Qlubb €35.000 gekost. Dit konden we niet realiseren zonder hulp van sponsoren. Zo hebben Rabobank Heerenveen Zuid-Oost, Tjerkefûns Reduzum, Mienskipsfûns van de gemeente Leeuwarden en doarpsbelang Reduzum financieel bijgedragen aan het realiseren van deze verbouwing.

Nieuws van de Sportstichting

Nieuw telefoonnummer
We hebben een nieuw abonnement afgesloten bij KPN, met interactieve tv, internet (WIFI) en telefoon. Dat betekent ook dat de kantine nu een nieuw telefoonnummer heeft gekregen. Het nieuwe nummer is 0566 653570

Betalen met PIN
Sinds enkele weken is betalen met PIN in de kantine mogelijk. Het zal voor de mensen die kantinedienst hebben eerst even wennen zijn om te werken met het apparaat, maar de eerste reacties zijn heel positief: het is heel handig en dat het ook contactloos kan is heel makkelijk

Nieuw bestuurslid
Op de drukbezochte jaarvergadering van de sportstichting op 15 april nam Sybe van der Schaar afscheid van het dagelijks bestuur. Bennie van Dijk is het nieuwe bestuurslid. Het dagelijks bestuur bestaat nu uit Paule Schaap (voorzitter), Bennie van Dijk (secretaris) en Harke van der Wal (penningmeester)

Collecte gehandicaptensport
Met Jelle Roorda als nieuwe coördinator en de inzet van 17 vrijwilligers kende de collecte gehandicaptensport dit jaar een opbrengst van € 731,23. Dat is veel meer dan in de afgelopen jaren, waarschijnlijk ook doordat we de helft van de opbrengst (€ 365,62) zelf mogen houden. Dit bedrag is bestemd voor een nieuwe invalidenlift in de kantine. Met de hartelijk dank aan alle vrijwilligers!

Opening sportbar Qlubb
De vernieuwing van Qlubb verloopt voorspoedig. De nieuwe ramen en de schuifpui zijn al geplaatst, het schilderwerk is grotendeels afgerond en de bar is helemaal opnieuw opgebouwd. Er moet nog veel gebeuren, maar de verwachting is dat in de loop van mei de eerste consumpties genuttigd kunnen worden. De officiële opening is gepland in het weekend van 31 mei en 1 juni als de kaatsclub haar 115-jarig bestaan viert. Op vrijdagavond 31 mei zal de jeugd het gebouw officieel inwijden met haar eerste feest in de nieuwe ruimte.

Collecte gehandicaptensport – ook voor een nieuwe lift in de kantine!

In de week van 31 maart tot en met 6 april vindt de jaarlijkse collecte van het Fonds Gehandicaptensport plaats. In Reduzum, Friens en Idaerd wordt deze collecte sinds jaar en dag georganiseerd door de Sportstichting. Ook dit jaar komen er weer collectanten bij u aan de deur. Maar een ding is wel anders: de helft van de opbrengst zal deze keer worden besteed aan een nieuwe lift in de kantine op ons sportveld.

In de Linepraat van februari heeft u in het verhaal van Hendrik en Pieter kunnen lezen dat er vaak problemen zijn met de lift aan de buitenkant van het gebouw. Wat zij waarschijnlijk nog niet wisten was dat het bestuur van de Sportstichting eind vorig jaar al had besloten om plannen uit te werken voor een nieuwe traplift in het gebouw.

In de afgelopen maanden zijn offertes opgevraagd en hebben wij aanvragen voor financiële ondersteuning verstuurd. Van het Tsjerkefûns hebben al een prachtige bijdrage ontvangen! En van de landelijke organisatie van het Fonds Gehandicaptensport nu ook de toezegging dat de helft van de opbrengst van de jaarlijkse collecte in Reduzum, Friens en Idaerd aan een nieuwe mindervalidenlift besteed mag worden.


Wat gebeurt er toch met het Qlubb-gebouw?

Wat doet die container daar op het parkeerterrein? Wat doen die werkbusjes daar steeds? Wat is de bedoeling met Qlubb? Dit soort vragen kregen we de afgelopen weken regelmatig.
In de afgelopen maand en in de komende weken wordt hard gewerkt aan de verbouw van het ‘oude’ Qlubb-gebouw. Van een ‘donker jeugdhonk’ wordt Qlubb veranderd in een kleine, gezellige kantine met veel glas en een schuifpui aan de kant van het sportveld. Er is een nieuw plafond in gekomen, er komt een nieuwe bar, de hal wordt opnieuw ingedeeld enz. enz. De mannen en vrouwen van de bouwploeg hebben al veel uren gemaakt en dat zullen er nog veel meer worden.

Wanneer is het klaar?

We hoopten dat alles voor de start van het veldseizoen van de korfbalclub gereed zou zijn. Dat lukt helaas niet, maar aan de ‘oude kantine’ boven verandert niets, dus wat dat betreft is er geen probleem. De officiële opening staat gepland voor eind mei, maar waarschijnlijk kunnen we al wel eerder gebruik maken van de ‘nieuwe kantine beneden’.

Kunnen we straks ook met PIN betalen?

Ja, dat kan! Vanaf 1 april (en dat is geen grap) kan er straks in de kantine met PIN worden betaald.

En komt er dan ook WIFI?

Ja, ook dat! En er komt niet alleen WIFI, maar ook interactieve televisie. We weten nog niet vanaf wanneer dit ingaat, omdat de verbouwing nog gaande is, maar het komt eraan!

En hoe komt het straks met Qlubb? En met de activiteiten voor de jeugd?

Daarover zijn we nog druk in gesprek, samen met Doarpsbelang, het oude Qlubb-bestuur en jongerenwerkers van de gemeente, enkele vrijwilligers (ouders) en een enthousiast groepje jongeren. Er zijn plannen voor het opstellen en uitwerken van allerlei activiteiten voor jeugd van de basisschool en de eerste jaren van het voortgezet onderwijs. En natuurlijk blijft het Qlubb-gebouw daarvoor ook beschikbaar!


Qlubb-gebouw wordt overgenomen door de Sportstichting

In de komende maanden wordt het Qlubb-gebouw verbouwd en opnieuw ingericht. De financiering hiervan komt voor rekening van de sportstichting, met bijdragen van het Tsjerkefûns, het Mienskipsfûns van de gemeente en het Coöperatiefonds van de Rabobank. Het gebouw komt daarna in gebruik als sportkantine/bar, maar het blijft ook beschikbaar voor jeugdactiviteiten. Op de foto krijgt Willem Fopma de cheque uitgereikt van de Rabobank.


Nieuws van de Sportstichting

Sinds eind maart werkt de Sportstichting Reduzum e.o. op een andere manier, met een algemeen bestuur op afstand, een dagelijks bestuur en vier werkgroepen: de horecacommissie, de commissie opstallen, de consul en de commissie sport in de drie dorpen. Iedereen ging meteen voortvarend van start.
Er is een nieuw koffiezetapparaat aangeschaft dat “een lekker versgemalen bakje koffie zet” en er kwamen nieuwe kopjes en glazen. Er werden nieuwe afspraken over de inkoop gemaakt en: voor het eerst sinds 2003 zijn de prijzen aangepast (iets verhoogd).
De noordwand van de kantine is grondig schoongemaakt en er zijn enkele kleine reparaties aan het gebouw verricht.
De commissie Sport in de drie dorpen heeft gesproken met de besturen van Doarpsbelang Reduzum en Qlubb over de toekomst van Qlubb en het eventueel betrekken van het Qlubbgebouw bij de kantine. De komende maanden gaan de verschillende commissies van de sportstichting concrete plannen maken om te kijken of de kantine verplaatst kan worden naar beneden in het huidige Qlubb-gebouw. En we gaan onderzoeken of wij als sportverenigingen samen met het dorp, meer activiteiten voor de jeugd kunnen organiseren. Op 4 oktober zal het algemeen bestuur van de sportstichting hier in haar eerste vergadering dan een besluit over nemen.
De consul en het dagelijks bestuur hebben enkele keren gesproken met de gemeente en BV Sport. Deze konden helaas niets voor ons betekenen toen het zo lang droog bleef. De kaatsclub regelde daarom zelf dat het veld met hulp van een aantal boeren en loonwerkers een aantal avonden gesproeid werd.
Tot slot: van de gemeente Leeuwarden kregen wij het bericht dat het hele terrein (sportveld + parkeerterrein) rookvrije zone is geworden.

Leeuwarden wil dat vanaf januari 2020 elk kind in de gemeente rookvrij kan opgroeien. Voor medewerkers, vrijwilligers, leden en bezoekers van organisaties en instellingen moet niet-roken op eigen terreinen en gebouwen de norm worden.
Daarom geldt vanaf heden op en rond het sportterrein een rookvrije zone. De kantine was altijd al rookvrij.
Lees hier meer over

Kantines Mid-Fryslan schenken Fairtrade