Peuter- en kleutergym

Gymnastiekvereniging Stânfries  sluit succesvolle eerste lessenreeks nijntje Beweegdiploma af

 

 

 


April 2018

Afgelopen donderdag was de voorlopig laatste les uit de eerste serie van het nijntje Beweegdiploma. Niet omdat alle kinderen hun diploma in ontvangst konden nemen maar omdat juf Miranda met zwangerschaps- en bevallingsverlof gaat. Omdat het helaas niet gelukt is een vervang(st)er voor haar te vinden, zijn de lessen opgeschort tot na de zomervakantie.

De lessenreeks werd feestelijk afgesloten door van de één na laatste les een ouder-kind les te maken. In deze les hebben de kinderen hun ouders laten zien wat ze de afgelopen maanden zoal gedaan en geleerd hebben. Vanzelfsprekend was er ook alle ruimte voor de ouders om mee te doen.

 

De laatste les ging de aandacht van Miranda nog één keer volledig naar de kinderen. Naast een traktatie werden de kinderen aan het einde van deze les ook nog eens verrast met een ‘rapport’ waarmee Miranda via smiley’s duidelijk maakte welke vaardigheden de kinderen in welke mate beheersen.

 

Na begin november 2017 een tweetal proeflessen te hebben georganiseerd, melden zich zo’n 18 kinderen aan voor de lessen van het nijntje Beweegdiploma. Na verloop van tijd groeide dit aantal uit naar 22 kinderen. Langs deze weg willen we de Trije Doarpen Skoalle, Bernedeiferbliuw Bernewrâld en Bútenskoalse opfang It Sútelplak hartelijk danken voor hun bijdrage aan de succesvolle eerste lessenreeks. Maar de meeste dank gaat uit naar de ouders en de kinderen vóór en met wie we dit eerste seizoen mogelijk hebben gemaakt! We hopen dat we jullie na de zomervakantie weer mogen begroeten, bij ons in de gymzaal of elders in de sport van de trije doarpen e.o.

sdr


Proeflessen nijntje Beweegdiploma krijgen structureel vervolg!

Op initiatief van Gymnastiekvereniging SSS Grou en Gymnastiekvereniging Hercules Akkrum en met medewerking van lokale gymnastiekverenigingen worden er (op termijn) gymlessen volgens het zogenaamde Nijntje Beweegdiploma aangeboden aan de basisscholen van o.a. Akkrum, Aldeboarn, Grou, Irnsum, Wytgaard, Wirdum en Warga. Ook onze Trije Doarpen Skoalle doet met haar groepen 1 en 2 mee. Aanleiding voor Gymnastiekvereniging Stânfries om te proberen na schooltijd een extra oefenmoment te creëren.

De afgelopen 2 weken hebben de kinderen in de leeftijd van 2 t/m 6 jaar vrijblijvend kennis kunnen maken met onze lessen van het Nijntje Beweegdiploma. Een erkende gymnastiekmethode om de motoriek te ontwikkelen en speciaal bedoeld voor peuters en kleuters. Niet alleen goed voor de fysieke ontwikkeling maar ook voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Voor meer informatie over het Nijntje Beweegdiploma kunt u kijken op www.beweegdiploma.nl maar onder deskundige begeleiding van Miranda van der Walt hebben 25 kinderen aan één of beide proeflessen meegedaan.

Een aantal waarover we erg verheugd waren en dat de hoop op een structureel vervolg aanwakkerde. Om er ook daadwerkelijk dat vervolg aan te kunnen geven, wilden we minimaal 15 kinderen die enthousiast zijn om elke week te komen gymmen. Met op dit moment 17 kinderen die dat enthousiasme met ons gedeeld hebben, komt juf Miranda elke donderdagmiddag (van 14.30 – 15.30 uur) naar ‘onze’ gymzaal om de kinderen spelenderwijs allerlei bewegingen aan te leren zodat ze zich, zonder dat ze er erg in hebben, motorisch, fysiek en sociaal-emotioneel ontwikkelen.

Nieuwsgierig naar het Nijntje Beweegdiploma of dat wat de kinderen zoal doen? Neem dan via gvstanfries@outlook.com of 06 – 1132 4926 contact op met Sido de Schiffart. Maar een keer langs komen in de gymzaal kan natuurlijk ook.


In de TDS-nieuwsbrief van 6 oktober jongstleden hebt u kunnen lezen dat er in de week na de herfstvakantie in de groepen 1 en 2 gestart wordt met beweeglessen volgens het Nijntje Beweegdiploma. Aansluitend hierop biedt Gymnastiek Vereniging Stânfries donderdagmiddag tussen 14.30 – 15.30 uur ook Nijntje Beweeglessen aan. Op deze manier kan uw kind na school verder oefenen.

Wat is het Nijntje Beweegdiploma?
Het nijntje Beweegdiploma is een erkende gymnastiekmethode om de motoriek goed te ontwikkelen en is bedoeld voor kinderen van 2 t/m 6 jaar. Het ontwikkelen van de motoriek bij jonge kinderen is enorm belangrijk. Niet alleen voor de fysieke ontwikkeling, maar ook voor de sociale ontwikkeling. Klimmen, klauteren, springen, rollen of spelen met ballen en andere materialen, wat in huis vaak niet kan en mag, wordt juist in de gymnastiekzaal aangeboden. Voor meer informatie over het Nijntje Beweegdiploma kunt u kijken op www.beweegdiploma.nl.

 

Samenwerking TDS en GV Stanfries
Afke Smid geeft de lessen tijdens de reguliere gymlessen op school. Zij werkt hierin samen met de groepsleerkrachten én met GV Stânfries.

 

Bij voldoende belangstelling bieden we uw kind(eren) op donderdagmiddag tussen 14.30 – 15.30 uur de gelegenheid om bij ons verder te oefenen. Dit gebeurt dan onder begeleiding van Miranda van der Walt die onder andere bij Gymnastiekvereniging UDI-Warga verantwoordelijk is voor het nijntje Beweegdiploma. Als deskundige begeleidster creëert ze veilige situaties in de gymzaal en biedt ze uw kind(eren) voldoende mogelijkheden aan om spelenderwijs allerlei bewegingen aan te leren. Zo leren ze, zonder dat ze er erg in hebben, afstand, diepte en hoogte in te schatten. Spelenderwijs krijgen kinderen meer zelfvertrouwen en lef!

 

Meedoen kan vanaf donderdag 9 november!
We starten op donderdag 9 november a.s. en de eerste 2x kan er vrijblijvend kennisgemaakt worden. Als er daarna 15 kinderen verder willen, gaan we door! Voor de periode tot aan de kerstvakantie rekenen we dan €25,-. Vanaf januari 2018 zijn de kosten € 15,- per maand.

 

Aanmelden, vragen of meer informatie?
Aanmelden voor zowel de eerste keer als voor het vervolg kan via gvstanfries@outlook.com. Dit mailadres gebruikt u ook voor vragen of meer informatie maar u kunt ook contact opnemen met Sido de Schiffart, 06 – 1332 4926.