Stand van zaken van de molen

secretariaat: J. Zijlstra
Master Gorterstrjitte 42
9008 TE REDUZUM
tel: 06-23183019
e-mailadres: info@dorpsmolen-reduzum.nl
www.dorpsmolen-reduzum.nl

21-01-2020

De molen, daar hoor je niks meer van. Het is stil rond de molen. We hebben met z’n allen ruim € 800.000,- toegezegd als lening. Nu zou je toch zeggen dat de molen er al haast moet staan. Ook wij, bestuurders van de stifting, zouden graag de nieuwe molen snel geplaatst zien worden.

Maar…..
Dit schreven we op 23 november 2019 en vervolgens melden we dat vrijwel alles al was geregeld Als laatste punt waarop we moesten wachten was de goedkeur van onze SDE+ aanvraag. De aanvraag voor SDE+ subsidie was ingediend maar we moesten nog een aantal weken wachten op de acceptatie en daarmee voor 15 jaar lang een aanvulling op de prijs die we krijgen voor elke kWh die we opwekken en verkopen. De verkoopprijs van stroom is ongeveer 4 cent per kWh. De SDE zou dit aanvullen tot 5,8 cent. Dat zou een gegarandeerd inkomen geven en daarmee de zekerheid dat we de molen terug verdienen, de €800.000,- inclusief de rente kunnen terugbetalen en na een aantal jaren weer kunnen investeren in plannen in de dorpen. Het wachten op de goedkeur was dus het inbouwen van de zekerheid die we graag hebben. Dat het wel los zou lopen daarvan waren we vast overtuigd en met ons ieder die we er over gesproken hadden. We hadden op tijd de stukken ingeleverd en ze waren compleet. Weliswaar had een ambtenaar 12 dagen na het indienen op 29 oktober 2019 gebeld dat een van de papieren, het windrapport, niet het goeie was, maar dat goeie rapport had hij een uur later op zijn bureau en hij verzekerde aan de telefoon dat alles nu in orde was .

Het heeft niet zo mogen zijn
Op 12 januari kregen we te horen van dezelfde ambtenaar dat hij onze aanvraag heeft afgewezen omdat ze te laat was ingediend . Hij had de aanvraag van 29 oktober verschoven naar 12 november ,het moment waarop hij het nieuwe windrapport kreeg. Daarmee was de aanvraag later dan andere projecten die dus voor gaan.

Wat nu ? Laten we duidelijk zijn

-We nemen geen enkel risico. Als we op wat voor manier dan ook niet de zekerheid krijgen dat we ieder zijn geld terug kunnen geven met rente stoppen we dus de procedure en komt de nieuwe molen er niet.

-We hebben bezwaar aangetekend tegen de afwijzing van onze aanvraag. De wijze waarop dit is gelopen geeft ons het gevoel dat we beslist niet fair zijn behandeld . Alternatieven zo ze er al zijn worden door ons bekeken op hun mogelijkheden en aan jullie voorgelegd .

-We hebben in den lande (organisaties,ambtenaren en de politiek) altijd veel complimenten gekregen hoe goed Reduzum/Friens en Idaerd bezig zijn in hun streven naar een duurzaam dorp en een duurzame samenleving. Daar waar mogelijk zullen we proberen of deze complimenten ook kunnen worden omgezet in steun in welke vorm dan ook.

–Uiteraard mogen we hopelijk daarbij ook blijven rekenen op jullie steun. We informeren jullie zodra we wat weten.

De Stifting Doarpsmûne Reduzum


Onlangs heeft u een brief in de brievenbus van de molenstichting mogen ontvangen. Wilt u deelnemen? Zie de onderstaande pdf bestanden.

Brief bewoners

Invulformulier


De dorpsmolen een stap dichterbij

24 juni 2019

Dinsdag 18 juni 2019 is er een provinciaal coalitieakkoord gepresenteerd over hoe Provinciale Staten de komende 4 jaar op diverse terreinen de provincie gaat besturen. Een akkoord dat op diverse punten een positieve benadering uitstraalt.
Uiteraard waren wij vooral geïnteresseerd in de benadering van de nieuwe coalitie van onze dorsmolen.
Omdat er nog in de Staten over gestemd moet worden, benaderen we alles nog even voorzichtig, dat kan nog een probleem geven al gaat in de politiek bijna niemand daar van uit.
In het akkoord staat het duidelijk dat een dorpsmolen mits niet hoger dan in totaal 100 meter. Dat de opbrengst van de molen ook voor het dorp moet zijn is een toegift die wij al 25 jaar invullen. We mogen dus eindelijk de nieuwe molen bouwen van de provincie.

Hoe nu verder?
Als eerste komen we weer bij jullie langs. Vijf jaar terug hebben we jullie gevraagd of jullie ons net als bij de “oude” molen weer geld wilden lenen  voor 10 jaar om de molen mee te bekostigen. De reactie was toen voor ons
als bestuur een geweldige steun in de rug. Er werd 400.000 Euro toegezegd door de bewoners van Friens, Idaerd en Reduzum. Omdat er in vijf jaar tijd van alles veranderen kan en er mensen zijn verhuisd of persoonlijke
omstandigheden zijn veranderd willen we graag jullie dezelfde vraag nog een keer stellen in de hoop dat jullie het resultaat kunnen bevestigen en er wellicht meer mensen aanhaken.
Nadrukkelijk willen wij daarbij aangeven dat we nog niet het geld zelf komen ophalen. We komen pas om geld als we alle zeker hebben gesteld (vergunningen, subsidie, nieuwe afspraken met de leverancier van de molen enz.).
Doel is dus alleen ons zekerheid geven dat na 5 jaar wachten we nog op jullie kunnen rekenen.
De toezeggingen in gegevens zullen om jullie privacy te waarborgen aan een notaris ter bewaring worden overhandigd en het totaal wordt door ons alleen gebruikt voor onderhandeling met een bank en met de leverancier.
De aanvullende plannen
We hebben grootse plannen, die verder gaan dan alleen de molen vervangen, zoals we ook al diverse keren hebben aangegeven.
Het meest ideale doel is de stroom die we met de molen opwekken aan de inwoners van de dorpen tegen een gunstig tarief te leveren en zo de kringloop te sluiten. Dat moet zonder het risico dat we met z’n allen ooit eens zonder stroom komen te staan. Daarvoor zijn goeie afspraken nodig met de netbeheerder maar ook andere neuzen moeten dezelfde kant opstaan. Wellicht kunnen we een proefproject worden.
We moeten kijken of we kunnen aanhaken aan een experimentenregeling van Den Haag.
Daarvoor hebben we de komende periode de tijd om alles te onderzoeken terwijl de realisatie van de nieuwe molen gewoon door kan gaan.
Om ten alle tijde stroom tegen een goed tarief kwijt te kunnen onderzoeken we ook het aanschaffen van een grote ‘accu installatie’ om als de molen meer levert dan er vraag is de stroom tijdelijk op te slaan.
De combinatie van beide zou natuurlijk helemaal mooi zijn.
We informeren jullie zo vaak als mogelijk over de stand van zaken en uiteraard is altijd het laatste woord over zoiets aan de inwoners van de dorpen.
De hobbels die te nemen zijn
Los van de aanvullende plannen zijn er genoeg dingen die geregeld moeten worden en de realisatie van de molen kunnen dwarsbomen of zelfs verhinderen.
De grootste is wel dat de subsidie volgend jaar verder om laag gaat. We moeten dus dit jaar subsidie aanvragen en toegewezen krijgen omdat het niet zeker is of de subsidie volgend jaar wel toereikend is.
Verder zijn daar de kosten die opnieuw moeten worden bekeken.
Maar ook de vergunningen moeten worden verleend.
Kortom, we hebben het best wel druk de komende tijd maar gaan er nu vol enthousiasme met jullie steun tegen aan.
Zo veel mogelijk houden we jullie geïnformeerd.Mochten er mensen zijn die met raad en daad bij willen staan dan horen we het graag
Stifting Doarpsmûne Reduzum
voor deze
Henk Vellinga

30 september 2018

Begin september kregen we het bericht dat de rechter de eis van de gemeente ,dat de provincie de nieuwe windmolen zou moeten toestaan ,had afgewezen . Hoewel het toch weer een terugslag is hadden we er eigenlijk al rekening mee gehouden. Hoe nu verder ? Opgeven en de molen stilzetten of verder strijden en de mogelijkheden op een rij zetten? Die vraag werd direkt nadat het vonnis bekend werd ook in het dorp regelmatig aan ons gesteld , eigenlijk met als ondertoon “jullie geven toch zeker niet op ?” We hebben unaniem hebben besloten ,zolang we jullie steun hebben niet op te geven. Maar hoe gaat het nu verder ? We hebben nog steeds de volledige steun van de gemeente. Die bekijkt op dit moment de mogelijkheden van een beroep tegen het vonnis. Ook kijkt men naar andere manieren om de vergunningsverlening vlot te trekken. Hoe een en ander uitwerkt moeten we nog even afwachten. Elke mogelijkheid kost uiteraard tijd . De snelste methode blijft nog steeds dat de provincie haar verzet tegen de molen op geeft. De kans daarop wordt daarop groter omdat nieuwe staten-verkiezingen naderen en partijen hebben aangegeven hun standpunt wel eens zouden kunnen veranderen. We hadden altijd al de steun van vrijwel de gehele oppositie maar daar voegen zich wellicht een aantal coalitiepartijen bij. Zo heeft het CDA het in haar nieuwe programma opgenomen en heeft de SP steeds tegen over ons haar spijt betuigd dat ze deze periode nee hebben gezegd tegen de molen. Of ze dat doen is natuurlijk nog even afwachten.

Onze uitgangspunten daarbij zullen we goed in het oog moeten houden.

Het moet kunnen. We zullen het financieel redement van de molen goed in de gaten moeten houden. We zullen alles nog eens op een rij zetten en wellicht ook aan jullie vragen of de toezegging van een tijd terug gestand kan worden gedaan, Dat daarbij voor de een het wat minder wordt en misschien anderen wat meer kunnen missen zal duidelijk zijn, als het totaal maar ongeveer gelijk is
De subsidie . Elk jaar verandert de hoogte en de vorm van de subsidie . We zullen dat goed in de gaten moeten houden inclusief de vorm waarin die subsidie beschikbaar is.
De techniek. We kijken voortdurend rond op de markt en zien veel nieuwe dingen voorbij komen. Tot nu toe is onze keuze voor de windturbine de beste voor zover we kunnen beoordelen. Wel kijken we met argusogen naar ontwikkelingen op het gebied van tijdelijke opslag van energie bij de molen zodat we de periodus van te veel stroom en periodus met te weinig stroom kunnen opvangen. Doel daarbij is stroom direct aan onze eigen mensen te leveren,maar daar over later meer.
Samengevat dus. We gaan door met jullie steun. Hoe we dat doen is nog onderwerp van studie en overleg en wellicht zelfs stemgedrag van jullie bij de verkiezingen. We houden jullie op de hoogte .

juli 2018

Behalve af en toe een stukje in de krant of een praatje op de radio dan wel incidenteel op straat horen jullie weinig van de nieuwe molen. Er is helaas ook niet echt heel veel nieuws te melden. Maar toch gebeurt er op diverse fronten best wel veel. Daarom even een verhaal om jullie bij te praten.
De aanvraag voor wijziging bestemmingsplan is begin dit jaar gepubliceerd . Er kwamen 11 reacties op.
Tien ervan positief en de elfde, van de provincie Fryslân, negatief.
De gemeenteraad heeft weer positief besloten over de molen en heeft de uitvoering nu in handen gelegd van B&W.
Een vertragende factor is daarbij dat de gemeente zoals gebruikelijk is, wacht met het verder uitwerken van het bestemmingsplan tot de rechter uitspraak doet over een door de gemeente aangespannen zaak tegen de provincie Fryslân over de dorpsmolen.
Die rechter, of liever gezegd drie rechters die samen mogen beslissen of de provincie ons terecht of onterecht dwars zit, heeft 8 week geleden een ferme poging gedaan om in te werken op het moraal van de provincie maar die bleef ‘nee’ zeggen. Dus zit er voor de rechter niks anders op dan puur de juridische feiten te beoordelen.
Dat dat kennelijk moeilijk is blijkt uit het feit dat het niet gelukt is binnen de termijn van 6 week tot een uitspraak te komen. De rechtbank heeft besloten de termijn van 6 weken te verlengen met nog eens 6 weken.
Ondertussen zijn we door de provincie Fryslân benaderd om te willen kijken naar een alternatief voor de windmolen. Ze hebben daarvoor een adviesbureau ingehuurd om alternatieven te onderzoeken en uit te werken. Hoewel we natuurlijk zelf ook wel eens hebben gekeken of er ook nog andere mogelijkheden zijn hebben we toch gezegd mee te kijken. Uiteraard onder de voorwaarde dat de beslissing bij de inwoners van de dorpen ligt.
Naast een aantal wilde plannen (biovergister , zonnepanelen tegen het dorp aan of op gehuurde daken van boerderijen etc.) was er ook een plan om op het terrein tussen de afritten van de weg naar Sneek (N354) en de snelweg A32 (Leeuwarden-Heerenveen) zonnepanelen te leggen.
Een plan dat 3.000.000 euro zou kosten, nogal wat bijzondere eisen stelde en waarvan de risico’s niet allemaal af te dekken zijn.
Toezeggingen van de provincie Fryslân, die eerst werden aangevoerd voor aanvullende financiering en hulp bij realisatie, zijn bovendien nooit ingevuld.
De subsidieregeling SDE+ wordt elk jaar minder. Die van 2018 was wellicht nog enigszins toereikend maar dat zouden we niet halen.
SDE+ aanvragen voor zonnepanelen in 2019 zou een nooit kostendekkend resultaat opleveren.
Subsidie aanvragen via een zogenoemde Postcoderegeling zou inhouden dat naast inwoners van Reduzum, Idaerd en Eagum ook die van Grou en Wirdum kunnen meedoen, maar juist Friens zou buiten de boot vallen. Bovendien ontwikkelen de bedoelde stukjes grond zich steeds meer tot nachtrust plek voor heel veel vogels. Ook degenen die zelf zonnepanelen al hebben zouden er bovendien vrijwel geen voordeel van hebben.Een zonnepark ver weg buiten zicht van ons allen met risico’s en zonder Friens, waarbij we moeten afwachten of mensen uit andere dorpen mee willen doen waarbij de opbrengsten om dingen in de dorpen te doen onzeker zijn lijkt ons geen goed alternatief voor de molen. 
We hebben er voor bedankt en eigenlijk waren de betrokkenen bij gemeente, provincie Fryslân en adviesbureau het wel met ons eens.

Misschien dat de eigenaar van de grond (Rijkswaterstaat) er anders over denkt en wil die wel het risico nemen maar dat is hun zaak.

Voorlopig is het dus wachten op de uitspraak van de rechter en daarna de verdere ontwikkelingen inclusief  wellicht een verandering  van de samenstelling van de Staten na de verkiezingen van begin volgend jaar. De voorstanders van de dorpsmolen in de coalitie.
In de Staten hebben ze ons verzekerd dat ze zich geen nieuwe ban van de dorpsmolen zullen laten opdringen.

We blijven aan het werk.

Wellicht hebben jullie het in de LC gelezen of op de molensite gezien :”Reduzum (en natuurlijk samen met Friens en Idaerd) is op duurzaamheidsgebied een nationaal voorbeeld “.
Bestuur Stifting Doarpsmûne Reduzum