Tsjerkefûns


Hervormde gemeente Reduzum, Idaerd c.a.

p/a dhr. S. van Lingen
Oan it Swin 1
9008 RE  Reduzum

Het Tsjerkefûns is een fonds van de hervormde PKN gemeente Reduzum – Idaerd c.a. Met het geld van dit fonds wil de kerkenraad de sociale gemeenschappen in de dorpen Eagum, Friens, Idaerd en Reduzum steunen en zo mogelijk versterken. Verenigingen, stichtingen, werkgroepen enz. kunnen een beroep doen op het Tsjerkefûns als zij projecten of activiteiten hebben die bijdragen aan het doel van het fonds.

Organisaties die een beroep willen doen op het fonds, kunnen dit doen door het invullen van het aanvraagformulier dat te downloaden is via deze site. Op dit aanvraagformulier staan ook de toetskaders die de werkgroep hanteert bij het beoordelen van de aanvragen.Voor 2020 is -net als in voorgaande jaren- weer een bedrag van € 20.000,- beschikbaar.
Aanvragen voor de eerste ronde in 2020 moeten voor 1 maart 2020 worden ingediend.

Download hier het aanvraagformulier  2020

Reglement Werkgroep Tsjerkefûns

Eind oktober zijn er nog enkele aanvragen binnengekomen waar we als Tsjerkefûns over hebben vergaderd. Het definitieve overzicht van de toekenningen van 2019 ziet er als volgt uit:

100 jarig jubileum Vrouwen van Nu Vrouwen van Nu € 500,00
Beweegpark Reduzum Doarpsbelang Reduzum € 5.000,00
Mindervalide lift sportkantine Stichting Sportbelangen Reduzum e.o. € 5.000,00
100 jarig jubileum Doarpsbelang Doarpsbelang Reduzum € 2.000,00
Project Dbieb “Bibliotheek op school” Trije Doarpen Skoalle € 1.800,00
Geluidsinstallatie Sportbar Stichting Sportbelangen Reduzum e.o. € 2.500,00
Aanschaf materialen Kaatsvereniging Jan Reitsma € 1.025,00

Siep van Lingen
Oan it Swin 1
9008RE  Reduzum,  pknreduzum@gmail.com.