Praktische info


Predikant
ds. Liesbet Geijlvoet
Sminiastate 7
8926 MG   Leeuwarden
e.geylvoet@kpnplanet.nl

Pastoraal werk
J. van der Zijl  tel:0566-602399

Scriba
Vacant
contactadres:S. van Lingen, tel: 0566-602410

Diaconie
M.Wassenaar. tel 0566-601243
email:marijkewassenaar@gmail.nl

Kerkrentmeesters:
S. van Lingen, tel: 0566-602410

Administratie
T.S.Spijkstra, email:  t.s.spijkstra@zonnet.nl

Kosters van onze drie kerken zijn: 

Reduzum: W. van Dellen- Witteveen tel: 0566-601796
Friens: fam. Sjonger tel: 0566-601598
Idaerd: Gerrit Hafma tel 06-25011452
Lokaal Reduzum: S. Zamarylai tel: 06-51065749

Begraafplaatsen en urnenmuur

 • De begraafplaatsen Eagum-Idaerd-Friens zijn eigendom van de Hervormde Gemeente Reduzum-Idaerd c.a.
 • Tarievenlijst  begraafplaats per 1 sept 2019
 • Contact en info bij de administrateur:
  Hylkje Hettinga, tel. 0566-602239 / 06-55471194, mail: BegraafplaatsenEIF@gmail.com

Krijgt u geen gehoor bij de administrateur en is het spoed ( lees: het direct regelen van een begrafenis).
Neem dan contact op met met Siep van Lingen 0566-602410 / 06-2043143 of Durk van Gorkum 0566-602590

 • De openbare begraafplaats met urnenmuur in Reduzum zijn eigendom van de Gemeente Leeuwarden.

Functies binnen de kerk

Kerkenraad: Jan Hofsteenge Voorzitter/diaken 0566-601449
Vacant Scriba/ouderling
Marijke Wassenaar Diaken 0566-601243
Tjits Postuma Ouderling-kerkrentmeester 0566-602399
Siep van Lingen Ouderling-kerkrentmeester 0566-602410
Taken diaken:

 • Beheren en besteden van diaconale gelden aan organisaties die zich richten op armoede bestrijding, mensenrechten, vrouwen en kinderen.
 • Ondersteunen van mensen met een smalle beurs
 • Zorg dragen voor collectes tijdens de dienst
 • Zorg dragen voor kerstattenties
 • Begeleiden avondmaal dienst
Taken ouderling:

 • Zorg dragen voor opbouw van de gemeente
 • Zorg dragen voor de gemeente als gemeenschap
College van Kerkrentmeesters: Tjits Postuma Voorzitter
Siep van Lingen Secretaris
Alfred Postma Penningmeester
Geert Spijkstra
Durk van Gorkum
Johannes de Groot
Taken kerkrentmeesters Verantwoordelijk voor beheer kerkelijke gebouwen, landerijen, begraafplaatsen, financiën, archief, contact met de kosters.
Huisbezoek: Jelly van der Zijl 0566-602399
Organisten: Jelle Rollema 0515-521261
Durk van Gorkum 0566-602590
Preekvoorziening Marijke Wassenaar
Klankboerd: Cécile v.d. Schuit 0566-601449