Nieuws van dorpsbelang

Secretariaat: Titia Tilma
Ayttawei 22
9008 SL Reduzum
tel: 0566-601471
e-mail: doarpsbelang@reduzum.comJanuari 2020

SNEL INTERNET

Kabelnoord is van plan in de buitengebieden van Leeuwarden glasvezel aan te leggen, zodat ook bewoners in deze buitengebieden gebruik kunnen maken van snel internet.

U kunt zich hiervoor kosteloos aanmelden via www.glasvezelvankabelnoord.nl

KORT NIEUWS

 • De bermen van het fietspad langs de Swette worden binnenkort opgevuld door de gemeente.
 • De boekenkast bij de kerk is  aan een opknapbeurt toe. DB pakt dit op.
 • Voor de paadwizers in het Swin en Swette geldt hetzelfde als voor bovenstaande items.
 • Het nieuwjaarsgala was gezellig en geslaagd! Hulde aan de activiteitencommissie!
 • De gemeente is van de plan de riolering van de Haven aan te pakken. Toekomstgericht, afvalwater en hemelwater gescheiden afvoeren.

18 maart a.s. is het nationale boomplantdag. Op deze dag om 13.00 uur zal de “jubileumboom” (door DB Friens geschonken aan DB Reduzum t.g.v. 100 jaar bestaan) geplant worden in de speeltuin in de Smedingstrjitte. Volg het nieuws hierover op de site en in de Linepraat.

MASTERPLAN 2020-2030

Een plan om weer 10 jaar vooruit te kunnen. Zaterdag 11 april a.s. om 16.00 uur wordt het plan gepresenteerd en kunnen we lezen welke plannen de bewoners hebben bedacht. Een Masterplan door en voor de bewoners.

Meer nieuws volgt op de site en in de Linepraat.

STROOIEN BIJ GLADHEID

Het antwoord van de gemeente op de vraag van DB om in de Bangmastrjitte/de Terp/Legedyk (incl. fietspad) te strooien bij gladheid is NEE!

Uitleg: het zijn geen doorgaande routes.

Bij de brug van it Pypke staat een bak met zout.

Volgende vergadering  met vooraf vrije inloop van 19.30-20.00uur is op maandag 10 februari


December

Plaatselijk Belang Friens heeft met het 100 jarig jubileum DB Reduzum een boom geschonken.DB heeft zelf  een boom mogen kiezen en het wordt een eik. Niet te groot, kan heel oud worden en is een aanwinst voor het groen in Reduzum. In het voorjaar van 2020 wordt de eik geplant in de speeltuin in de Smedingstrjitte, waar deze boom kan uitgroeien tot een klimboom.

Van een bewoner uit Reduzum, die niet met naam genoemd wil worden, heeft DB Reduzum een oude munt gekregen. Deze munt wordt in het voorjaar van 2020 geplaatst in de Prinsetún, waar iedereen de munt kan bewonderen.

De aktiviteitencommissie heeft dit jaar weer een prettige, gezellige intocht van Sint en Piet georganiseerd met aansluitend ’s avonds een goed bezochte Murphy’s quiz.

Hartelijk dank hiervoor.

Op 1 januari staat het Nieuwjaarsgala op de agenda met onze eigen dorpsband The Riff en Leave 17.

Wij sluiten het jaar 2019 in deze maand af. Een jubileumjaar voor DB Reduzum.

We hebben het samen gevierd  in mei op het sportveld en in de tent.

Het was prachtig.

Doarpsbelang Reduzum wenst U gezellige Feestdagen en een goed 2020!


November 2019

Sint en Piet zijn warm welkom geheten in Reduzum met aansluitend ’s avonds de Murphys quiz.

Georganiseerd door de activiteitencommissie i.s.m. personeel van de TDS. Dank hiervoor!

Het geld van het Hilverdafonds 2020 gaat naar M.I.L.F. (Muzuder iepen loft festival).

Op 4 juli 2020 vind er een open lucht festival plaats in Reduzum , georganiseerd door MILF.


Heeft u een hond waarmee u wel  eens door het dorp loopt?Ruim de poep dan alstublieft op!! en gooi het NIET in de sloot of rioolput!!

Neem een schep/zakje mee  voordat u de deur uit gaat met uw viervoeter. Het is namelijk “stront” vervelend als je in de “kak” van een hond gaat staan.

Doarpsbelang Reduzum reageert niet op berichten die ons via facebook/twitter/instagram bereiken.

Verwacht u van ons een reactie of wilt u iets met ons bespreken dan gaan wij graag met u in gesprek.

Stuur een mail  naar doarpsbelang@reduzum.com of kom naar het vrije inloop halfuurtje voorafgaand aan onze maandelijkse vergadering. Zie voor data de Linepraat of de site.

De dagelijkse redactie van de Reduzum site bestaat uit Wilma van Marrum, Sietie Boersma en Joke van Eenenaam. Zij zorgen ervoor dat het nieuws op de site komt. Dagelijks minimaal 1 nieuw Linepraatsje. Www.reduzum.com wordt door meer dan 500 bezoekers per dag bezocht.

Deze 3 dames vormen samen met Leo Smit, Rein Fluitman, Fenna Terpstra, Anneke Boonstra, Robin Sinnema en Titia Tilma de internetwerkgroep van doarpsbelang Reduzum.

De wintermaanden zullen waarschijnlijk voor gladheid gaan zorgen op de wegen.

Uit het strooibeleid van de gemeente blijkt dat niet op alle wegen/paden gestrooid wordt.

DB vraagt de gemeente om op de Terp, D.S.Bangmastraat en de Legedyk wel te strooien bij gladheid.

Wij wachten op het antwoord van de gemeente.

Vergaderdata met voorafgaand een half uur vrije inloop van 19.30-20.00uur in het Lokaal te Reduzum:

09 december

13 januari

10 februari

10 maart

02 april   jaarvergadering op de bovenzaal café bar de Welp

06 april

Bestuur Doarpsbelang


Reacties via sociale media

De afsluiting van de Ayttawei tegelijk met de stremmingen op de Trije Romers, heeft onlangs veel reacties opgeleverd, ook op Facebook. We hebben uitgezocht hoe het zit en het blijkt een ongelukkig incident te zijn geweest. Doarpsbelang Reduzum, Plaatselijk Belang Friens en Plaatselijk Belang Idaerd/Eagum reageren niet op reacties op Facebook, Instagram of Twitter. Gesprekken of discussies voeren we niet online, maar persoonlijk. Dorpsbewoners die inhoudelijk willen reageren op een bericht en hierop een reactie van Doarpsbelang of Plaatselijk Belang verwachten, kunnen contact met ons opnemen via doarpsbelang@reduzum.com, plaatselijkbelangfriens@live.nl of pb@idaerd.com. In Reduzum staan we u ook graag te woord tijdens de inloop voorafgaand aan de maandelijkse bestuursvergaderingen.

Oktober 2019

HAVEN

22  jaar geleden, in 1997, stond Reduzum op zijn kop. Medewerkers van het TV programma de “Uitdaging” , gepresenteerd door Angela Groothuizen, waren in het dorp. Doel: opknappen van de Haven.

Na 22 jaar is  o.a. het houtwerk toe aan een opknapbeurt. Bovendien  klagen bewoners over wateroverlast, met name tijdens de forse regenbuien, welke het gevolg zijn van de klimaatverandering.

Hoe nu verder met de Haven? Opknappen?/vernieuwen?/veranderen?

Zijn er plannen/voorstellen/ideeën?

Doarpsbelang Reduzum heeft de gemeente een  brief gestuurd. Zodra er nieuws is, hoort u dit van ons.

BEZOEK BURGEMEESTER

Zaterdag 12 oktober was burgemeester Sybrand Buma op bezoek in Reduzum, Friens, Idaerd en Eagum. Doel van dit bezoek was om  kennis te maken. De start was in Reduzum waar Dhr.Buma het Outdoor fitnesspark opende. Na wat oefeningen ging hij met “it swit  op de bealch”  in de skoallebus naar Friens. Veel inwoners  waren aanwezig in het Lokaeltsje. Sjoerd Hofstee heette de burgemeester welkom,  waarna deze kon speeddaten met de verenigingen in het dorp.

In Idaerd stond  een lunch klaar, samen met de bewoners van Idaerd en Eagum.

Melkveehouder Nijdam heeft dhr. Buma zijn bedrijf laten zien. Daarna door naar Eagum, waar de kerk  werd bezocht.

DB Reduzum heeft de burgemeester een uitnodiging gegeven voor een dorpswandeling in 2020.

MELDPUNT

De nieuwe telefoon met nieuw nummer 06 39 76 79 66 werkt prima.

Ook via de mail meldpunt@reduzum.com komen meldingen binnen.

Oud- bestuurslid Doety Heeringa heeft in het verwerken van de meldingen een belangrijke rol.

Wij zijn blij dat Doety dit op zich neemt na haar aftreden.  HULDE!!!

Vergaderingen DB in het lokaal te Reduzum, vrije inloop 19.30-20.00uur:

11 november

09 december

Bestuur Doarpsbelang


Parkeerverbod Haedstrjitte wordt gehandhaafd en hoe houden we Reduzum verkeersveilig.

Dit afgelopen voorjaar hebben we in de Linepraat gemeld dat voor een periode van 3 maanden het parkeerverbod op de Haedstrjitte werd opgeheven. Het ging om de zuidzijde van de weg vanaf de Haven over 25 meter in westelijke richtding. De proef eindigde 1 augustus jl.

Het doel van deze proef was te zien of de opheffing van het parkeerverbod, daar zou leiden tot een lagere snelheid van het verkeer. Een belangrijke voorwaarde was dat de doorgang van het verkeer geen probleem op zou leveren.

De proef heeft opgeleverd dat de snelheid ter plekke wel kan worden gereduceerd, maar dat als gevolg van het parkeren daar een ongewenst verkeersconflict ter hoogte van de Haven kan ontstaan. Er kan niet worden aangetoond dat de verkeersveiligheid verbetert.

Daarom wordt het genoemde parkeerverbod in stand gehouden. De bijbehorende verbodsborden zijn in augustus weer geplaatst.

De verkeerswerkgroep van Reduzum, initiatiefnemer van de proef, probeert wanneer het mogelijk lijkt, de verkeersveiligheid in en rond het dorp te bevorderen. Zij doen dit door structurele knelpunten in kaart te brengen en deze bij de verkeersafdeling van de gemeente in te brengen met de vraag de mogelijke maatregelen te nemen.

Hierbij blijkt dat de wil bij de gemeente er wel is, maar dat er zeer beperkt budget beschikbaar is.

Daarom kunnen ingrijpende zaken pas worden aangepakt wanneer bijvoorbeeld een bepaalde straat gepland is voor groot onderhoud. Minder kostbare kleinere voorzieningen lukken soms wel eerder. De verkeersgroep wil daarom inzage in de meerjarenplanning om te weten wat we als dorp kunnen verwachten als we bepaalde plannen willen realiseren.

Sommige situaties worden gemeld aan de wijkagent als het om handhaving gaat. Maar ook doet de verkeersgroep een beroep op de verantwoordelijkheid van u als dorpsbewoner.

U bent als verkeersdeelnemer feitelijk de belangrijkste factor voor de verkeersveiligheid in het dorp. De verkeersgroep kan maar heel weinig van zijn doel bereiken zonder uw medewerking.

Wat kan ik als verkeersdeelnemer dan doen voor een betere veiligheid?

 • Allereerst: rijdt niet sneller dan 30 km/u. Uw “tijdverlies” is minder dan een minuut.
 • Houdt u zich aan eenrichtingsverkeer in de Buorren en zuidelijk deel Gorterstrjitte.
 • Parkeer níet met 2 wielen op de stoep: voetgangers al of niet met kinderwagen of rollator zijn ook verkeersdeelnemers. Zij kunnen dan gewoon door lopen over de stoep. Zet uw auto gewoon op de weg of in een parkeervak.
 • Stal geen aanhanger/trailer of kampeervoertuig in het openbare gebied: zo geeft u ruimte aan uw buurtbewoners om goed te parkeren.
 • Spreek elkaar gewoon aan en accepteer het als u wordt aangesproken.
 • Geeft u het goede voorbeeld? U zult worden gewaardeerd en goed voorbeeld doet goed volgen.

Verkeersgroep Doarpsbelang:

Bernard Spoelstra, Marga Hafma, Richard van Dijk en Dick van der Gulik.


September 2019

Voor het meldpunt heeft DB een nieuw telefoonnummer:

06 39 76 79 66!!!!!!

U kunt dit nummer op de achterkant van de gele alarmkaart aanpassen.

De telefoon is een Smartphone, dus kunt u bij een melding/klacht een foto van de situatie meesturen via WhatsApp.

Mailen kan ook via: meldpunt@reduzum.com

Op zaterdag 12 oktober a.s. komt burgemeester Sybrand Buma kennismaken met de 12 dorpen ten zuiden van Leeuwarden: Grou/ Jirnsum/ Reduzum/ Idaerd/ Eagum/ Friens/ Warten/ Wergea/ Warstiens/ Wurdum/ Swichum en Wytgaard.

De besturen zijn rond de tafel geweest voor het maken van een programma voor deze dag.

Meer nieuws hierover kunt u lezen op www.reduzm.com

Dit voorjaar is   de woongroep Wonen opgericht. Een van de behandelpunten is de verkregen informatie uit het woningbehoefte onderzoek. De leden van deze werkgroep zijn: Wilco de Boer/ Lútsen Zijlstra/ Margriet Wissmann/ Dirk Vermeulen/ Rianne van Houten/ Johannes Roorda en vanuit DB Jan Peter Boomsma.

HERHAALDE OPROEP: Heeft u op zolder/ in de boekenkast/ in de garage/ in de tuin een voorwerp liggen/staan wat eigendom is van het dorp, stuur dan een mail naar doarpsbelang@reduzum.com

DB maakt een  lijst van deze attributen/voorwerpen, met als doel dat een ieder hier gebruik van kan maken, indien nodig.

Heb je een idee/plan om je eigen straat/buurt op te pimpen?

Kijk dan op www.kernmetpit.nl voor informatie.

Gratis aanmelden kan tot en met 31 oktober 2019.

Doarpsbelang Reduzum is gestopt met het organiseren van de jaarlijkse oliebollenactie.

Als een vereniging/stichting/commissie interesse heeft om dit over te nemen, dient men zelf een vergunning hiervoor aan te vragen bij de gemeente Leeuwarden.

Data vergaderingen DB met voorafgaand half uur vrije inloop van 19.30-20.00uur in het Lokaal:

14 oktober

11 november

09 december

Bestuur Doarpsbelang


Augustus 2019

Doarpsbelang heeft in iedere straat een contactpersoon. Deze zorgt voor de inning van het contante contributiegeld. Ook de lijst met bewoners wordt bijgewerkt, zodat DB weet wie waar woont.

In september/oktober wordt de automatische incasso verrekent.

Ook zorgen de contactpersonen voor nieuwe leden en daar zijn wij erg blij mee.

84% van de bewoners van Reduzum  (en Tsienzerbuorren) is lid van Doarpsbelang.

Hiermee bedankt DB deze groep vrijwilligers, ga zo door! Wij kunnen niet zonder jullie.

Voor de Master Gorterstrjitte 1 t/m/ 26 zijn we op zoek naar een contactpersoon.

Interesse?:  mail doarpsbelang@reduzum.com

Het meldpunt van DB heeft in de periode tussen 1 juli en 14 augustus 14 meldingen ontvangen.

Het gaat dan om bijv. losse tegels/planken en snoei- en maai werk en kapotte informatieborden/lantaarnpalen.

Het DB pakt zelf meldingen aan of stuurt het door naar de gemeente of wetterskip Fryslân.

Bloemenzee op de Terp. Wat een pracht!

De kerk heeft het zaad van de gemeente ontvangen bij de start van het project “Duorsum”, over agrarisch natuurbeheer. Het zaad is door de kerk aan het dorp geschonken.

Durk Visser heeft met een speciale machine it skelpepaad van het Swinlân opgeknapt.Binnenkort komt er een nieuwe laag schelpen.

Het outdoor beweegpark wordt medio september geplaats op het sportveld bij de speeltuin.De sportschoenen/broek kunnen uit de kast gehaald!!

Het maken van het  Masterplan 2020-2030 loopt op schema. Ook hierbij zijn weer veel vrijwilligers betrokken. Tekst/foto’s/vormgeving, aan alles wordt gedacht en in schema gezet.

Het kan niet vaak genoeg gezegd worden:  Dank aan alle vrijwilligers!!

Agenda:

Vergadering in het Lokaal met vrije inloop vooraf tussen 19.30-20.00 uur op 13 september/ 14 oktober/ 11 november/ 9 december

Bestjoer Doarpsbelang


Juni 2019

VOORSTEL VAN DB OM DE STATUTEN KERNWERKGROEP TE WIJZIGEN:

Statuten kernwerkgroep zoals het nu is:

Kerngroep-  planologie,  in de kernwerkgroep zitten leden van andere werkgroepen, met name van de verkeersgroep en groengroep.

Voorstel van Doarpsbelang is om dit te wijzigen in:

Kerngroep-  planologie, in de kernwerkgroep zitten o.a. leden van andere werkgroepen en dorpsgenoten, die betrokkenheid tonen t.a.v. de planologische ontwikkeling van het dorp.

Reacties op dit wijzigingsvoorstel graag voor 1 september 2019 via de mail naar doarpsbelang@reduzum.com

Dorpsvlag kopen? Dit kan voor 10 euro per stuk, mail  naar doarpsbelang@reduzum.com

Doarpsbelang heeft een lijst , met hierop de eigendommen van DB.

Heeft u een eigendom van DB in de garage, hok of op zolder staan, stuur dan een mail naar doarpsbelang@reduzum.com

Dan maken wij de lijst compleet en hebben overzicht waar de eigendommen van het dorp zich bevinden.

Van het feest “Simmer 2000” is 3090 euro overgebleven en bewaard.

Nu heeft DB besloten dit bedrag te schenken aan Theatergroep FIER.

Wist u/jij dat lid worden van doarpsbelang 5 euro per gezin/jaar kost?

En 3 euro voor alleenstaanden?

Als dit voor u/jou een reden is om lid te worden van DB, dan verwelkomen wij u/jou graag als lid.

Mail naar doarpsbelang@reduzum.com en wij maken u/jou lid.

Volgende vergadering is op 12 augustus met vooraf vrije inloop tussen 19.30-20.00 uur in het lokaal.

Prettige zomer gewenst

Bestuur Doarpsbelang Reduzum


MEI 2019

Beste mensen,

18 mei, 100jier Doarpsbelang. Wat was het gezellig! Wat een prachtige dag hebben wij samen beleefd. De vele dorpsvlaggen, indrukwekkend! In de tent , de door de kinderen versierde vlaggetjes, het gezamenlijk koffiedrinken, de historische foto’s en filmpjes, de jubileumfoto, de kinderkermis en ’s avond het muziekspektakel!  Wat een talenten, wat een feest! En ook het weer speelde hierin een grote rol. Het kon niet beter.

Wij zijn ontzettend blij met iedereen die geholpen heeft deze dag tot iets moois te maken.

De vrijwilligers, de bedrijven, de sponsors en iedereen die gekomen is dit feest met ons te vieren.

Foto’s zien?: doarpsbelang 100 jier

Dank jullie wel!!

De dorpsvlag en de historische foto’s en films komen te koop. Over de kosten en manier van bestellen volgt later meer nieuws.

Ander nieuws:

De nieuwe beplanting van de Trije Romers laat nog op zich wachten. Tevens zal dan ook het wateroverlast, waardoor de perkjes vollopen met water, worden aangepakt.

De kernwerkgroep is bezig met een plan om het zwemplek uit te breiden.

De tekening ligt klaar. Later meer nieuws hierover.

Willen jullie wat kwijt aan Doarpsbelang, over wat dan ook, hiervoor is het meldpunt:

Tel.: 0617494518 of mail: meldpunt@reduzum.com

Masterplan Reduzum 2020-2030: de keukentafelgesprekken zijn afgerond en door de bewoners en werkgroepleden als zeer informatief/zinvol/inspirerend ervaren. De werkgroep gaat met de info aan de slag.

De werkgroep wonen is in gesprek geweest met Partoer van gem. Leeuwarden en Elkien.

Ook deze info gaat naar de werkgroep Masterplan.

Volgende vergaderingen van Doarpsbelang:

11 juni

12 augustus

09 september

Vooraf vrije inloop tussen 19.30-20.00uur in het Lokaal.


Verslag algemene ledenvergadering Doarpsbelang Reduzum op 4 april 2019

Opening, mededelingen en ingekomen stukken: Otto van der Meulen verwelkomt om 20.00 uur zo’n 55 aanwezigen, bij deze voor hem laatste vergadering als voorzitter. Negen leden hebben zich afgemeld voor de vergadering. Daarnaast zijn bestuurslid Dout Bergsma en meldpunt-beheerder Ineke de Leeuw afwezig. Wethouder Friso Douwstra heeft laten weten verlaat te zijn.
Een speciaal welkom is er voor de familie Wapstra, die haar plannen met de Greidhof uit zal leggen, Ytzen Strikwerda van Elkien, Bram Louwerse van de gemeente, Aaltsje Meinders van het CDA en Sportbelangen-voor­zitter Paule Schaap, die de stand van zaken rond Qlubb en het Qlubb-gebouw uit de doeken zal doen. Met een gebakje bij de koffie vanwege het jubileumjaar van Doarpsbelang, wordt gestart met de rest van de agenda.

Verslag jaarvergadering 5 april 2018: Geen opmerkingen, het wordt onveranderd vast­ge­steld.

Jaarverslag Doarpsbelang Reduzum 2018: Geen opmerkingen, het wordt ongewijzigd vastgesteld.

Jaarverslagen en programma’s 2018 van de werkgroepen: Ook hierover zijn geen vragen of opmerkingen vanuit de zaal. Alles wordt onveranderd vastgesteld.

Wijziging statuten: dit punt heeft betrekking op de statuten van de kernwerkgroep. Otto legt uit dat volgens de statuten de leden van de kernwerkgroep ook lid moeten zijn van een andere werkgroep van DB en dan met name de verkeerswerkgroep en de groengroep. Hier voldoet de kern­werkgroep op dit moment niet meer aan. Ook zijn twee nieuwe leden nodig i.v.m. rooster van aftreden. Helaas leverden meerdere oproepen richting de werk­groepen geen nieuwe leden op. Het DB-bestuur stelt daarom voor de statuten aan te passen. Uiteindelijk gaat het er immers om dat de kernwerkgroep bestaat uit gemoti­veer­de mensen en is hun relatie met een andere werkgroep minder belangrijk.
Piter Renia haakt hierop in met een toelichting op hoe de kernwerkgroep is ontstaan en met welk doel: de structuur van Doarpsbelang en de zelfstandig opererende werkgroepen is eind jaren tachtig inge­steld. De kernwerkgroep is destijds opgericht als overlegorgaan voor de werkgroepen. In de kernwerk­groep zaten vertegenwoordigers van de werkgroepen met minimaal leden van de beleidsmakende werkgroepen: de groengroep, de verkeersgroep en de destijds bestaande bouwgroepen Súd en Swin. Had het DB-bestuur een plan, dan werd dat voorgelegd aan de kernwerkgroep. Deze groep werd zo een adviesgroep voor het bestuur en mocht ook zelf met plannen komen.

Renia constateert verder dat het DB-bestuur de statuten niet tijdens deze jaarvergadering kan wijzigen, omdat de gewijzigde tekst niet vooraf is gecommuniceerd.

Vanuit de zaal zijn de meningen over de statutenwijziging enigszins verdeeld en het blijkt dat niet bij iedereen duidelijk is wat de kernwerkgroep is en doet. Otto licht toe dat de kernwerkgroep nog steeds voeding krijgt vanuit de werkgroepen en vanuit het DB-bestuur, zelf ideeën aanlevert en planologische zaken uitvoert (bijv. heechhout, zwemplek) of zaken waar meerdere werkgroepen bij betrokken zijn.
Afgesproken wordt dat het DB-bestuur in samenspraak met de werkgroepen in kaart gaat brengen wat het huidige doel van de kernwerkgroep is, wat van deze werkgroep wordt verwacht en welke structuur daar het beste bij past. Het DB-bestuur komt er daarna op terug bij de leden. Hopelijk is dan alle ruis van de lijnen verdwenen en kunnen de statuten, indien nog noodzakelijk, eventueel worden gewijzigd.

Sportstichting/Qlubb: Paule Schaap vertelt over hoe Doarpsbelang twee jaar geleden aan de Sport­stichting vroeg of deze misschien geïnteresseerd was in het overnemen van het Qlubb-gebouw, omdat het Qlubb-bestuur geen toekomst meer zag in Qlubb. Ook werd gevraagd naar moge­lijk­heden om jeugdactiviteiten van de Sportstichting te combineren met Qlubb-activiteiten. De drie partijen hebben de koppen bij elkaar gestoken met als resultaat dat het Qlubb-gebouw inmiddels is over­geno­men door de Sportstichting en nu Sportbar Qlubb wordt. Er is grondig verbouwd en hard gewerkt door zowel ondernemers uit het dorp als door vrijwilligers, en het is de bedoeling de sport­bar te openen bij het begin van het kaatsseizoen. De sportbar heeft een open karakter gekregen door de glazen pui. Doordat de bar voor de bezoekers gemakkelijker toegankelijk is dan de kantine (trap), hoopt de Sport­stichting ook meer omzet te kunnen halen. Overigens wordt eveneens gewerkt aan een traplift binnen in de kantine, omdat de buitenlift het meer niet doet dan wel. Het finan­ciële plaatje hiervoor is nog niet rond, waardoor het nog onzeker is of de lift bij de opening al klaar is.
Over de activiteiten: het oude Qlubb wordt opgeheven en vanuit de Sportstichting zijn Evert Wieling en Sido de Schiffart samen met een jongerenwerker van de gemeente en een paar enthousiaste jonge­ren die zich vorig jaar meldden bij Doarpsbelang, bezig een activiteitenkalender te maken voor de jeugd vanaf groep 7/8 tot en met 16 jaar. Omdat de sportbar niet op tijd klaar is, wordt de eerste activiteit, de fuif voor groep 7/8 van de TDS voor de meivakantie, bij De Welp gehouden.

Otto voegt toe dat naast dit alles Doarpsbelang een aantal heel positieve gesprekken heeft gehad met de iets oudere jongeren en dat Arnold Jorna, jongerenwerker van de gemeente, ook samen met deze groep plannen maakt voor activiteiten.

Wethouder Friso Douwstra is inmiddels gearriveerd en vertelt dat hij in een drukke maar leuke periode zit van bezoeken aan en jaarvergaderingen in de diverse dorpen die onder zijn hoede vallen. Twee weken geleden deed hij met zijn medewerker Bram Louwerse een rondje door Reduzum, waarbij bestuursleden van DB hen wezen op knelpunten in het dorp. Dit was nuttig en zinvol. Verder is de gemeente druk met het doorvoeren van wijzigingen in het sociaal domein. Douwstra is hier gematigd positief over; het zijn enorme en lang­durige projecten, maar er worden slagen gemaakt en wordt hard aan gewerkt. Het jaar 2018 was grandioos, ook in Reduzum met Oeds fan Fierwei. Nu is het zaak de positieve kanten ervan vast te houden en toeristen naar Friesland te trekken. In het kader daarvan had Douwstra vandaag nog interviews met een Engelse en een Duitse krant.
Otto vult aan dat tijdens de wandeling door het dorp zo’n twaalf punten zijn besproken, waaronder de bestrating in een aantal straten en de walbeschoeiing van de oude haven en de droge haven.

Financiële verslagen: DB: Na een vraag uit de zaal over waarom DB een negatief resultaat begroot voor 2019: Penningmeester Jan Peter Boomsma legt uit dat er in 2018 minder is uitgegeven dan begroot. De inkomsten uit het gemeentebudget en contributie waren in 2018 hoger dan de uitgaven. Het minder uitgegeven bedrag schuift door naar 2019, zodat we in dat jaar meer gaan uitgeven dan er binnen komt aan gemeentebudget en contributie.
Over de financiële verslagen van de werkgroepen zijn geen vragen of opmerkingen. Ook de financiële verslagen van de Stichting Wiete Haven en de Merke­kommisje zijn in orde bevonden. Wel zag de kascommissie bij de Merkekommisje een foutje, maar aangezien het hier ging om slechts 1,24 euro kunnen we met een gerust hart merke gaan vieren.
Stichting Wiete Haven: Otto legt uit dat er financieel een lastige situatie is vanwege de benodigde investering in walbeschoeiing terwijl er niet genoeg inkomsten uit exploitatie zijn. De Havenstichting en Doarpsbelang zijn in overleg met de gemeente om mogelijkheden te zoeken want de walbeschoeiing van de ‘droge haven’ moet ook worden aangepakt en daarvan is de gemeente eigenaar.

Kascommissies: Doarpsbelang en Stichting Wiete Haven: Piter Renia eruit, Bartle de Leeuw en Agatha Vermeulen schuiven door en nieuw reservelid wordt Jeroen van Dijk. Merke­kommisje: Koos Wieling eruit, Rijk van Dijk en Alle Jan Wijnstra schuiven door, nieuw reservelid: Doety Heeringa.

Greidhof: de familie Wapstra stelt zich voor. Saskia Wapstra vertelt dat ze in Franeker wonen. Ze komt zelf uit Damwâld en mist het dorpsgevoel. De Wapstra’s dachten al jaren ‘ooit willen we ergens anders wonen’. Toen vorig jaar in januari bij haar borstkanker werd geconstateerd, kwam er een kente­ring in deze gedachten. Waarom wachten tot ‘ooit’? Qua gezondheid gaat het inmiddels heel goed met Saskia. Zij en Eelco hebben zich vol energie gestort op een nieuwe woonuitdaging. En een uitda­ging is het want de Greidhof/Reduzum voelde voor hen meteen goed maar gemeente Leeuwar­den is niet altijd even makkelijk en komt steeds weer met nieuwe eisen. Zo moet er nu toch weer een nieuwe tekening worden gemaakt met vluchtroutes, riolering enz. Deze is volgende week klaar en dan is het een kwestie van wachten op de gemeente en op een gevalideerd taxatierapport. Verder zijn er plannen voor duurzaam wonen, door middel van zonnepanelen en stoken op hout in plaats van gas.

De familie Wapstra bestaat uit Saskia, Eelco en hun twee dochters van 7 en 9. Ze hopen dat de meisjes voor de zomervakantie nog even mee kunnen draaien op de TDS. De vader van Eelco komt ook in de Greidhof wonen. Saskia werkt als tussenpersoon bij een assurantiekantoor en volgt daar­naast een studie kinder- en jeugdcoach. Eelco vertelt dat hij werkt op een school voor zeer moeilijk lerende kinderen, op de afdeling groene techniek. De school valt onder SO Fryslân (speciaal onder­wijs). Eelco is veel met de kinderen op pad om klussen te doen op het gebied van groen. Hij leidt leerlingen en oud-leerlingen op die een afstand tot de arbeids­markt hebben. Zo kunnen ze bijvoor­beeld een bosmaaiercertificaat krijgen. Eelco doet met hen veel werk op de Roggeberg in Appelscha. Een deel van de praktijkvakken wordt straks gegeven in Reduzum (schoffelen, hekwerk).
De Wapstra’s sluiten hun verhaal af met de opmerking dat Redústers van harte welkom zijn om langs te komen op de Greidhof. Ook om te klussen.

Lopende zaken: Op de tafels liggen briefjes met een overzicht van waar DB en de werk­groepen in de afgelopen vijf jaar hun tijd en energie in hebben gestoken. Op het moment spelen de volgende zaken:  de aanpak van de trottoirs en groenvakken aan één zijde van de Bangmastrjitte (de andere zijde wordt ook opgepakt maar staat voor een andere periode op de planning van de gemeente), de mogelijkheid voor extra par­keer­plaatsen in de Smedingstrjitte waarover DB in overleg is met de gemeente, het werken aan het nieuwe masterplan 2020-2030 waar de nieuwe werkgroep Masterplan zich mee bezig houdt, de opstart van de pas opgerichte werkgroep Wonen, de verkeers­remmende maatregelen op de Legedyk, Haedstrjitte en Ayttawei, het jubileumfeest op 18 mei, de beplanting op de Trije Romers die binnenkort wordt opgepakt en het beweegpark bij het sportveld, een gezamenlijk project van DB en de Sportstichting waar op dit moment financiële middelen voor worden gezocht (kerk, Rabobank en gemeente hebben hiervoor al geld toegezegd). Verder worden veel zaken aangekaart en afgehandeld via het meldpunt meldpunt@reduzum.com en het inloophalfuur vooraf­gaand aan de maandelijkse bestuursvergaderingen van DB. Tot slot vertelt de voorzitter dat er een goed contact is gelegd met de nieuwe wijkagent Frank Ferwerda en dat deze zeer open en benaderbaar is.

Bestuursverkiezing: Otto gaat er vanavond, na een extra jaar, uit. Fetze Tigchelaar is bereid gevonden hem op te volgen. Fetze draait sinds de zomer al mee om een beetje wegwijs te worden. Het bestuur stelt dan ook voor Fetze te benoemen als nieuwe voorzitter. De zaal stemt hiermee in via een applaus. De bestuursperiode van Doety Heeringa zit er ook op. Gezien de bijzondere situatie omtrent het voorzitterschap, was vorig jaar Dout Bergsma al benoemd als bestuurslid. Het bestuur is nu dan ook op volledige sterkte. Het rooster van aftreden is als volgt: 2020: Jan Peter Boomsma, 2021: Titia Tilma 2022: Marga Hafma, 2023: Dout Bergsma 2024: Fetze Tigchelaar.
Titia Tilma neemt het secretariaat over van Doety. Otto en Doety krijgen als dank voor hun inzet een attentie. Met een wiellager als symbool voor de werking van DB en de werkgroepen, geeft de nieuwe voorzitter de oude voorzitter een blijvend aandenken aan zijn bestuursperiode.
Een aantal vrijwilligers stopt met hun taken voor een werkgroep en krijgt hiervoor een attentie. Geurt en Carina v.d. Weg krijgen dit jaar de ets van Doarpsbelang voor hun inzet en betrokkenheid bij het dorp via o.a. de archiefgroep en SwinSwette.

Rondvraag: Durk van Gorkum: de gemeente heeft de kerk en het dorp een bloemenmengsel gegeven om bijen aan te trekken. Waar wordt dit mengsel gezaaid? Dat is op dit moment nog niet bekend. Het DB had diverse plekken in gedachten maar die zijn allemaal afgewezen door de gemeente. Een specialist van de gemeente kijkt nu of het mogelijk is op een strook op de Terp.
Peter van Kempen wil graag weten wie in welke werkgroep zit en wil meer inzicht in waar DB en de werkgroepen mee bezig zijn. Hij mist het vermelden van concrete stappen en planningen. De voor­zitter antwoordt dat alle werkgroepen op de site staan, inclusief de namen van de leden. Via de Line­praat en de site worden inwoners op de hoogte gehouden. Dit gebeurt inderdaad vooral op grote lijnen: als er nieuwe ontwikkelingen zijn, wordt dit gemeld. Het bestuur gaat kijken of en hoe dit anders/beter kan.
Rijk van Dijk: Waarom wordt de ringleiding niet gebruikt? Is dit een zaak voor de geluidscommissie? Jeroen checkt meteen de ringleiding, deze blijkt inderdaad uit te staan. Dit was nog niet opgemerkt. Overigens was het handiger geweest deze melding direct bij het begin van de vergadering te doen.
Tjitske Spijkstra: Kunnen de betonnen bakken op de Ayttawei bloembakken worden? Voorzitter: dat is ook de bedoeling maar eerst moet bekend zijn hoe de Ayttawei wordt ingericht.
Yfke Boersma: wat is de stand van zaken omtrent het heechhout; zijn de maten al bekend? Voorzitter: Bureau Schmidt (adviesbureau voor infrastructuur, was ook betrokken bij het heechhout over de Zwette) is op dit moment bezig met alle berekeningen. Zodra dit bekend is, wordt het gedeeld via Linepraat en Reduzum.com.
Geurt v.d. Weg: Waarom is aan de ene kant van de Overijsselsestraatweg het bushokje opgeknapt en aan de andere kant van de weg niet? Voorzitter: Daar heeft DB ook naar gevraagd. Het blijkt dat dit niet volgens de wettelijke normen aangepast kan worden; het bushokje staat dan te dicht op het fietspad. Ook wordt het minder vaak gebruikt; men stapt uit en gaat direct naar huis. Ook bij Friens speelt dit.
Carina v.d. Weg: In de Haedstritte staat een boom waarvan het perkje een vijver is. Wanneer wordt dit aangepakt? voorzitter: dit is aangekaart bij het hoofd groenonderhoud van de gemeente en wordt in de groenonderhoudsplanning van de gemeente opgenomen.
Peter van Kempen, richt zich tot de wethouder: Waarom is de gemeente zo traag en laks in de aanpak en afhandeling van meldingen? Vaak wordt niet eens een ontvangstbevestiging gestuurd. Douwstra: dit punt heeft de aandacht van de gemeente. Men probeert deze efficiënter af te handelen.

Henk Vellinga vertelt namens de Stichting Doarpsmûne Reduzum wat de stand van zaken is omtrent de windmolen. De verkiezingsprogramma’s van de meeste politieke partijen gaven hoop. Maar nu, na de verkiezingen, is het afwachten op deze partijen hun woord houden. Gemeente Leeuwarden is voor de stichting een belangrijke partner die de stichting steeds heeft gesteund en zelfs de provincie voor de rechter sleepte. Tegen de uitspraak van de rechter is hoger beroep ingesteld. Het wachten is nu op de uitkomst hiervan.
Komt de molen er niet, dan komt de stichting bij het dorp terug met de vraag wat te doen. Maar diezelfde vraag wordt gesteld als de molen er wel mag komen, want dan moet bekeken worden of de stroom geleverd wordt aan het dorp of in een container naast de molen wordt opgeslagen of… Kortom, de stichting komt er op terug maar weet op dit moment nog niet wanneer. Financieel zal het wel lukken hier in Reduzum..

Om 22.10 uur bedankt Otto iedereen voor de aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.


OPHEFFING PARKEERVERBOD HAEDSTRJITTE TER HOOGTE VAN  AFSLAG HAVEN

In het kader van het doel om de hoge snelheid van het verkeer op de Haedstrjitte te hinderen, wordt op dit weggedeelte het parkeerverbod aan de zuidzijde van de straat opgeheven.  Het is een proef. De proefperiode begint eind april vanaf het moment dat de verbodsborden worden verwijderd, tot 1 augustus. Als daar geparkeerd mag worden, blijft er genoeg wegbreedte beschikbaar voor zwaar verkeer, maar zal daar niet meer automatisch snel gereden worden. Tijdens de proefperiode zal er geregeld worden gekeken hoe de verkeerssituatie daar is. Aan het eind van de periode zal worden geëvalueerd of de nieuwe situatie kan blijven bestaan of dat de oude situatie weer wordt hersteld. Mocht er een verkeersonveilige situatie ontstaan tijdens de proef, dan zal deze worden gestopt.

Met vriendelijke groet, Verkeerscommissie Doarpsbelang Reduzum.


Februari 2019

OPROEP: Bestuur DB is op zoek naar een contactpersoon voor de straat de “Buorren” (ca. 24 woningen). Een contactpersoon houdt wijzigingen in de straat bij. Denk hierbij aan bijvoorbeeld geboorte/overlijden/verhuizing/nieuwe inwoner Reduzum. Jaarlijkse contributie ophalen bij degene die niet betalen via automatische incasso. Interesse: mail naar: doarpsbelang@reduzum.com.

DB en de Sportstichting hebben samen met Norwell Outdoor Fitness een plan klaar liggen voor outdoor fitness op het sportveld tussen speeltuin en kaatsmuur. Als de financiën rond zijn worden de attributen geplaatst met uiteraard een instructiebord.

Het pad tussen Houtstek en sportveld leidt dikwijls tot natte voeten. Samen met de gemeente wordt er naar een oplossing gezocht.

Een aantal jeugdigen is , samen met DB en jongerenwerker Arnold Jorna van gemeente Leeuwarden, rond te tafel geweest voor het maken van een plan over hoe en waar de jeugd zich kan vermaken in hun vrije tijd. Het bestuur van DB is erg blij met de samenwerking tussen de jeugd en Arnold Jorna.

In verband met ingekomen bezwaren is het opheffen van het parkeerverbod in de Haedstrjitte uitgesteld.

De werkgroep Wenjen komt voor het eerst bijeen op 5 maart a.s.

15/02/19  was het jaarlijks overleg tussen bestuur DB en de werkgroepen. Het belang van dit overleg is dat er o.a. informatie wordt verstrekt over zaken die zijn gerealiseerd/ nog uitgevoerd moeten worden.

De 600 euro van het Hilverdafonds 2018 gaat naar de Vrouwen van Nu, zij bestaan dit jaar 100!! Jaar.

Agenda DB:

11 maart vergadering in het lokaal (vrije inloop 19.30-20.00uur)

04 april jaarvergadering in café bar de Welp

15 april vergadering in het lokaal (vrije inloop 19.30-20.00uur)

18 mei 100 jaar Doarpsbelang  FEEST OP HET SPORTVELD!


januari 2019

AAN TAFEL !!!

De werkgroep Masterplan Reduzum 2020-2030 is op dinsdag 15 januari  bijeen geweest om de eerste stappen op papier te zetten.

In het Masterplan kijken wij in de toekomst en naar hoe wij daar in Reduzum op willen inspelen.Denk aan wonen/werken/verkeer/vrije tijd/voorzieningen/welzijn enzovoort.

Net als voorgaande jaren worden er keukentafelgesprekken georganiseerd met ALLE inwoners van Reduzum. Jong en oud!!  De eerste gesprekken zijn in maart/april 2019.

Binnenkort wordt er huis aan huis een formulier bezorgd met meer informatie. Ook via social media kunt u op de hoogte blijven.

Wurkgroep Masterplan 2020-2030

Oar nijs fan Doarpsbelang:

Frank Ferwerda is de wijkagent fan Reduzum/Friens en Niels Nieuborg fan Idaerd/Eagum.Tillefoannummer: 0900-8844 of yn gefal fan spoed alarmnummer 112.

De beammen neist it gym.lokaal en it pjutteplak wurde opknapt/opromme. Der komt gerssied yn.

It parkeren yn de Bangmastrjitte (even kant) en op de Haven giet net sa as it heart. In fersyk oan elkenien is om de ferkeersregels te folgjen. Parkeer yn de fakken/P plak Houtstek of Noardkant fan de Bangmastrjitte. Foar de Haven is de Noardkant GJIN parkeerplak, hâld dizze kant frij. De konteners hearre dêr te stean,  gjin auto’s.

Folgjende fergadering DB: 11 febrewaris yn it Lokaal by de tsjerke, ynrin tusken 19.30-20.00oere.

13 febrewaris  om 20 oere oerlis bestjoer DB en alle wurkgroepen  yn café bar de Welp

4 april jierfergadering DB


DOARPSBELANG 100 JIER OP 18 MAAIE 2019!!!  FEEST.

Op 18 maaie de jûns gean we werom nei de jierren 60/70 mei in daverjend Muzykspektakel!  “Let the sunshine in”

Wy kinne noch net te folle ferklappe, mar ien fan de aktiviteiten stiet al fêst.

Op dizze jûn sil ûnder oaren ús eigen doarpsband, nei 6 jier, wer fan de partij wêze.

Jim kinne se noch wol fan de tintefeesten yn Reduzum, Idaard en Friens fan in oantal jierren lyn.

De mannen fan The Riff (ja, ja, dat is de namme no) binne al wer as jonge hûnen oan it repetearjen en jim kinne meidwaan!

Meld dy oan as sjonger/sjongeres, en fiel de geweldige erfaring om dyn eigen favorite nûmer út de jierren 60/70 mei dizze topband mei te sjongen.

Wachtsje net te lang want der kinne heechút 15 acts meidwaan.

Ynskriuwe kin oant 1 maart by Sytse Broersma

Mail sysystudio@planet.nl  of belje op 06 51591141December 2018

De snoeicursus fan de fruitbomen op de Terp is nog niet naar tevredenheid afgerond.

DB is hierover in gesprek met de cursusleider.­­

Nieuwjaarsgala op 1 januari 2019 vanaf 16uur in café bar de Welp,  entree is gratis.

Het kuierpad rondom Reduzum wordt voor het voorjaar van 2019 opgeknapt.

Qlubb is nu in beheer van de sportstichting, er zijn mooie plannen gemaakt, waar het gehele dorp voordeel/plezier van gaat hebben.

Het halfuurtje vrije inloop voorafgaande aan de maandelijkse vergaderingen van het bestuur DB wordt goed bezocht. Op 14 januari 2019 bent u welkom tussen 19.30-20.00uur in het Lokaal.

Het bestuur vergadert in 2019 op de volgende data: 14/01, 11/02, 11/03, 14/04.

Op 4 april is de jaarlijkse Ledenvergadering.

Op 18 mei is het feest,  100 jaar Doarpsbelang!

De agenda kan weer ingevuld voor 2019,  maar niet voordat wij u allen Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar hebben gewenst!!

Bestuur Doarpsbelang


November 2018

Op 17 november j.l. heef thet bestuur van DB met een delegatie uit Hoogeveen e.o. een wandeling door Reduzum gemaakt. Met een map vol nuttige informatie en een goed gevoel gaan ze in Hoogeveen e.o. in ieder geval proberen een “doarpsmûne” te realiseren. Tijdens deze wandeling konden wij de snoei activitieiten van de fruitbomen op de  Terp aanschouwen. Een intensieve/precieze klus  voor de cursisten van de snoeicursus.

De nieuwe voorzitter van DB is m.i.v. april 2019 dhr. Fetze Tigchelaar. Een ieder die bezwaar heeft kan dit aangeven via de mail naar doarpsbelang@reduzum.com

Masterplan 2020-2030: Voldoende personen hebben zich hiervoor aangemeld. Een eerste overleg wordt binnenkort gepland.

De Greidhof is verkocht!   In de Linepraat van november stellen zij zich aan de lezers voor.

De bouw van de bovenverdieping van de Trije Doarpen Skoalle is destijds gerealiseerd met hulp vanuit het dorp, door vrijwilligerswerk en opbrengsten uit project Reduzum Súd en de Mûnestifting. Een schenking vanuit het dorp , echter geeft een schenking geen eigendomsrecht. Het gebouw is eigendom van Proloog, de overkoepelende organisatie van 23 openbare basisscholen in Leeuwarden e.o. Proloog zorgt voor het onderhoud. De opbrengst van de zonnepanelen op het dak van de T.D.S. gaat naar de Mûnestifting.

MAANDAG 10 december a.s. tussen 19.30-20.00uur bent u van harte welkom in het “Lokaal” achter de kerk op het inloop halfuurtje voorafgaande aan de vergadering van het bestuur van DB. Voor een vraag/opmerking kunt u hier terecht. Schroom niet en stel uw vraag!!


oktober 2018

Masterplan Reduzum 2020-2030 gaat over de toekomst van Reduzum. Wie wil hierover met ons brainstormen/plannen maken/nadenken/ideeen op papier zetten? Wij hebben jullie nodig!! Meld je aan  via de mail naar: doarpsbelang @reduzum.com

15oktober j.l. zijn Doarpsbelang en Jeroen van Dijk in gesprek geweest met een aantal jeugdigen en hun ouders. Een open en orienterend gesprek over de jeugd tussen 12-18jaar in onze gemeenschap.

Wie weet of heeft een plek of keet ter beschikking voor de jeugd tussen 15-18jaar? Deze groep wil graag een eigen ruimte, waar zij elkaar kunnen ontmoeten. Mail kan naar: doarpsbelang@reduzum.com

17 november a.s. worden ‘s middags de fruitbomen op de Terp gesnoeid. Landschapsbeheer Friesland organiseert deze middag voor  cursisten.  Auke Kleefstra uit Reduzum  is hierbij aanwezig.

De bestrating van de Trije Romers is bijna klaar. Het wachten is op de nieuwe beplanting. Dit hangt af van het weer, wat ons tot nu toe in 2018 niet heeft tegengewerkt.

In 2019 bestaat Doarpsbelang 100 jaar. De voorbereidingen voor dit jubileum zijn gestart.

Voor Kerst 2018 wordt de nieuwe verkeerssituatie in  Mr.Gorterstrjitte geevalueert.

18 september heeft de verkeersgroep een informatieavond gehouden over de plannen van bewoners t.a.v. verkeersremmende maatregelen in de Haadstrjitte,Legedyk en Ayttawei. De reacties op deze plannen worden meegenomen in de definitieve plannen. Een eindplan zal worden voorgelegd aan de gemeente.

13 NOVEMBER TUSSEN 19.30-20.00UUR BENT U VAN HARTE WELKOM IN DE SCHOOL (TDS) OM VRAGEN TE STELLEN AAN HET BESTUUR VAN DOARPSBELANG.

Vanaf 20uur vergadert het bestuur verder en neemt uw vragen mee.

DUS: Met ingang van 13 november 2018 een half uur vrije inloop voorafgaand aan de maandelijkse vergadering van het bestuur van Doarpsbelang.


Dinsdag 25 september zijn Henk Vellinga en  Otto v.d.Meulen met een delegatie uit Denemarken wandelend door het dorp gegaan. Dit was een onderdeel van een uitwisselingsproject tussen Denemarken en de gemeente Ljouwert.

Woensdag 26 september is Otto met beleidsmedewerkers van de gemeente Ljouwert op pad geweest in Reduzum. Laten zien wat er geklaard is in het dorp, maar ook wat er nog dient te gebeuren en hoe hierover in contact te blijven met elkaar.

DIT IS IT, SA KIN IT WURDE is de tekst op het voorblad van MASTERPLAN Reduzum 2010-2020!

Tijd voor een nieuw masterplan 2020-2030!

Hiervoor zijn we op zoek naar een werkgroep die over de toekomst van Reduzum wil nadenken en dit vast willen leggen in een plan.

Wilt U/wil jij hier aan  meewerken/meedenken, stuur een mail naar doarpsbelang@reduzum.com

Wij, bestuur van doarpsbelang, horen graag van U/jou.


Reparatie werkzaamheden riool Haedstrjitte en Trije Romers

Haedstrjitte (11 september 2018)

Bij de aansluiting Trije Romers moeten wij in de Haedstrjitte op twee plekken de rioolaansluiting van huis en/of straatkolk op het hoofdriool controleren. Zitten twee deukjes in de weg. Ter hoogte van huisnummer 59. (Haedstrjitte).

De toegang tot Haedstrjitte wordt overdag deels afgesloten. Het verkeer kan onder begeleiding van verkeersbrigadiers passeren. Uiteraard vangen de werkzaamheden na 08:30 aan. Dan is de grootste drukte, qua verkeer, uit het dorp. De werkzaamheden zullen enkele uren duren.

Datum is afgestemd met de melkrijder De Takomst en met Sjoerd de Boer.

De Trije Romers 12 september 2018

In de overstortleiding van het nieuwe riool langs de Trije Romers moet op tweetal plekken schade aan de binnenzijde van het riool worden hersteld. Deze werkzaamheden worden op 12 september uitgevoerd.


Augustus 2018

Met Oeds fier wei, maar de kermis dichtbij,  staat de  mienskip weer centraal. Met elkaar en voor elkaar.

Bij de Linepraat van augustus zit de alarmkaart, ontworpen en u aangeboden door Doarpsbelang.

Hierop staan belangrijke telefoonnummers. De achterkant kan gebruikt worden voor eigen informatie/telefoonnummers.

De jeugd heeft zich de afgelopen maanden prima vermaakt op it swimplak/strantsje. Van het grensoverschrijdend gedrag van de wat oudere jeugd is aangifte gedaan bij de politie. Laat de mienskip (wij allemaal dus!!) ervoor zorgen dat het zwemvermaak op deze plek in eigen dorp kan blijven bestaan.

Het geldbedrag van  het Hilverdafonds dit jaar zal gebruikt worden voor het 100 jarig bestaan van DB in 2019.

Om praktische en finaciele redenen is het plaatsen van een mobiel pinautomaat in Reduzum niet haalbaar.

Er zal  een werkgroep opgericht worden voor een nieuw masterplan, waarin de denktank ideeen van 2 jaar geleden worden meegenomen. Ook straatgesprekken gaan plaatsvinden. Later meer hierover.


NIEUWS  VAN  DOARPSBELANG  APRIL  2018

De Algemene Leden Vergadering heeft weer plaatsgevonden en er waren meer dan 60 aanwezigen in de zaal. Dus de belangstelling was weer groot en dat vinden wij als bestuur een stimulans om met veel  energie op deze voet door te gaan. Doutzen Bergsma heeft ,met haar komst, het bestuur versterkt. De wethouder Friso Douwstra was tezamen met dorpencoördinator Jitse de Vries aanwezig. Verder waren er ook enkele raadsleden aanwezig en een vertegenwoordiger van het dorpenteam en Ytsen Strikwerda van Elkien. Het was een positieve vergadering waar veel aan de orde kwam.

Het bestuur heeft nog geen nieuwe voorzitter en we vragen daarom nogmaals met klem aan het dorp: WIE WIL ONZE NIEUWE VOORZITTER WORDEN?  Het is een actief bestuur en het geeft een boost om hier mee samen te werken. Veel onderwerpen worden door de werkgroepen uitgevoerd,dus als iedereen een beetje doet,dan doen we met zijn allen heel veel!

De werkzaamheden in de Gorterstraat zijn nu gestart en de Buorren komt hier gelijk achteraan. De Gemeente heeft ons toegezegd dat de werkzaamheden op 22 Juni afgerond zijn,dus mooi voordat Oeds Fan Fierwei begint. We hebben met de Gemeente een ronde door het dorp gemaakt om de trottoirs en de straten te bekijken, hoe de toestand hier van is. De Gemeente heeft alles geïnventariseerd en gaat nu eerst de ergste knelpunten aanpakken. Verder worden de overige zaken in het groot onderhoud meegenomen. We hebben voor deze aanpak gekozen ,om zoveel mogelijk dingen te clusteren,zodat alles wat sneller opgelost wordt.

Er komen nog steeds klachten binnen ,dat er nog te snel gereden wordt in het dorp. Dit kan absoluut niet en het geeft overlast aan de omwonenden en de verkeersveiligheid komt in het gedrang. Dus mensen “DENK OM ELKAAR” en rijdt niet te snel!

Doarpsbelang wil een nieuwe werkgroep oprichten,om te gaan uitzoeken wat de mogelijkheden zijn om toch weer  nieuwe woningen in Reduzum te krijgen. Deze werkgroep “Wenjen yn Reduzum” kan dan aan de slag om een nieuw woonplan te maken. Wij zoeken hier vrijwilligers voor en wie denkt, dit lijkt mij een mooie uitdaging,die kan zich aanmelden bij het bestuur Doarpsbelang@reduzum.com . Het is de bedoeling dat deze werkgroep na de zomervakantie gaat starten met het onderzoek.

Tot zover,

Het bestuur.


NIEUWS  VAN  DOARPSBELANG  MAART  2018

Er is contact geweest met de gemeente en de groenadviesgroep. De gemeente had al een beplantingsplan gemaakt voor de Trije Romers. De groenadviesgroep had echter andere ideeën  over de beplanting.Uit dit overleg is naar voren gekomen ,dat de gemeente nu met een nieuw plan komt,waarin de ideeën van de groenadviesgroep nu in verwerkt worden.

Er waren weer een boel klachten binnengekomen,over het te snel rijden in de Haedstrjitte. Er is nu een digitaal waarschuwingsbord geplaatst,zodat men zelf kan ervaren hoe snel men rijdt. Het zijn toch vaak de eigen inwoners die te snel rijden. Dus mensen denk om een ander en rijdt niet te snel!

Joop Roorda heeft ons gevraagd of wij de mensen,die hun auto parkeren voor de uitrit van zijn boerderij (hoek Buorren/Ayttawei) ,dit wel op een andere plek willen doen.Hij kan op deze manier slecht van en op zijn erf komen. Men kan hem ook even bellen ,om te vragen of de auto ook op zijn erf mag staan. 0566-601572.

Het bestuur wil na de Algemene Leden Vergadering,starten om op een neutrale locatie,1x per maand, te vergaderen en dan een half uur voorafgaand een inloopspreekuur te houden.Hier kunnen Redústers dan terecht voor vragen. Hier volgt later meer informatie over.

Het bestuur heeft ook overleg gehad,omtrent de verkeerssituatie op de Ayttawei.De grote palen staan iets te krap opgesteld en de doorgang wordt nu 15cm breder gemaakt.Dit is wettelijk vastgelegd.De gemeente wil ook verderop ook nog bloembakken gaan plaatsen om de weg iets smaller te maken en het te snelle rijden te temperen. De verkeersgroep zal dit gaan uitzoeken waar ze geplaatst kunnen worden.

Verder wil de gemeente geleidingsstrepen aanbrengen op de toeritten van de brug naar het Swinlân,zodat de automobilisten er op geattendeerd worden dat de rijbaan verspringt. Ook hier gaat de verkeersgroep mee bezig.

We zoeken ook vrijwilligers die eens in de veertien dagen in Qlubb,met jonge kinderen activiteiten willen gaan doen. Het gaat dan om de leeftijdsgroep van 6 tm 12 jaar. Er moeten weer wat activiteiten in Qlubb komen en dat willen we gaan proberen met jongere kinderen. Misschien zijn er wel vrijwilligers voor te vinden die dit willen gaan doen. Men kan zich aanmelden bij het bestuur of bij Qlubb.

Op de ALV komen enkele exemplaren op tafel te liggen van het rapport van Partoer. Hierin staat de uitkomst van de gesprekken,die plaats hebben gevonden met oudere inwoners van Reduzum,over het wonen in Reduzum.

Het bestuur is nog steeds zoekende om een nieuwe voorzitter. Otto gaat er echt mee stoppen. Hij is 5 jaar voorzitter geweest en er moet nu een nieuwe voorzitter komen.Hij is wel bereid om de nieuwe voorzitter in te werken. Dus we vragen nogmaals met klem om een nieuwe kandidaat. Doarpsbelang kan niet zonder voorzitter!

De Algemene Leden Vergadering is op 5 April om 20.00 uur in Cafe-Bar De Welp. Iedereen is van harte welkom!

Tot zover,  Het bestuur.


NIEUWS   VAN  DOARPSBELANG  FEBRUARI 2018.

Het bestuur heeft overleg gehad met de Gemeente en Elkien over het onderzoek van Partoer. Het overzicht van de uitkomst staat in deLinepraat apart vermeld. Als men de papieren versie graag wil hebben ,dan liggen daarvan enkele exemplaren op tafel bij de jaarvergadering. Verder hebben we een rondje door het dorp gemaakt met Jitse de Vries en Simon Veen ,van de Gemeente. We hadden 22 verbeterpunten en aanpassingen op papier en die hebben we allemaal bekeken. De Gemeente gaat hier mee aan de slag.

Het blijkt dat er weer hondeneigenaren zijn die de hondenpoep, van hun hond, niet opruimen. Dit is niet de bedoeling. Als men dit laat liggen dan wordt het een vieze troep en andere bewoners gaan er misschien in staan. Dus hondeneigenaren “ RUIM DE HONDENPOEP OP “ Doarpsbelang gaat hier weer aandacht aan schenken,door weer controles uit te laten voeren door de Gemeente.

De kaartverkoop van OEDS FAN FIERWEI is nu ook los. Op de Reduzumsite staat nu een link naar de kaartverkoop toe. Als men dit niet kan vinden dan kan men via internet op www.theatergroepfier.nl ook kaarten bestellen. Wij adviseren niet te lang te wachten,dan kan men nog een avond  uitzoeken die u het beste past.

We hebben nu ook weer een nieuwe wijkagent,zijn naam is Niels Nieuborg en hij komt de eerstvolgende DB vergadering met ons kennismaken.

Het bestuur is nog steeds op zoek naar een nieuwe voorzitter. Wie wil dit op zich nemen? Otto zijn termijn zit er in April op en hij stopt er dan ook mee. Hij wil de nieuwe voorzitter nog wel inwerken ,indien nodig.  De werkgroepvergadering is dit jaar op 14 Februari geweest. De jaarvergadering is op 5 April,s’avonds om 20.00 uur bij Jeroen in Cafe-bar de Welp.

Tot zover,

Het bestuur.


Wurkgroepenoerlis 14-02-2018

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom. De opkomst had wel wat meer mogen zijn, maar met 13 man/vrouw en 3 bestuursleden is het weer een vruchtbare avond geweest.

Als eerst wordt aangegeven dat wij graag de jaarcijfers en de jaarverslagen binnen kort  willen ontvangen, wij zullen ons best doen om hier weer een mooi geheel van te maken. Ook willen wij weten of er wijzigingen zijn binnen de besturen.

DB had een lijst met 9 punten op de tafel gelegd en wilde graag de mening horen van de aanwezigen. Dit waren punten die naar aanleiding van het woningbehoefte onderzoek zijn opgesteld:

*Een alarmkaart maken en verspreiden huis aan huis. Hier komen dan gegevens op van het meldpunt, wat te doen bij een storing van de AED, maar ook het algemene nummer van politie etc. De reacties zijn verschillend, als ze de Linepraat niet goed lezen bewaren ze deze kaart dan wel. Vroeger lag de kaart bij de telefoon, maar tegenwoordig hebben veel mensen niet meer een vaste telefoon. Maar ook positief. We zijn van plan om een mobiel aan te schaffen voor het meldpunt, dan zijn we altijd bereikbaar.

*Voorlichting geven over het functioneren van de WMO, dit kan misschien in combi met de Vrouwen van Nu. Het blijkt dat veel mensen niet weten wat het WMO voor hen kan betekenen. Tevens gaat de gemeente verder met WMO en onderzoek naar woningbehoefte, misschien verstandig om een nieuwe werkgroep op te richten.

*Voor iedere DB vergadering een half uur inloop houden voor mensen met vragen, dit zal dan via de Linepraat en de Dorpsite bekend gemaakt worden. Hierdoor hopen wij laagdrempelig te zijn.

*Bij toerbeurt een straat uitnodigen voor onderling overleg en eventuele knelpunten in die straat. Dit kan door elkaar te helpen in de tuin, maar ook als de bewoners denken dat er iets in de straat moet gebeuren qua parkeren of herstraat werkzaamheden. Er werd aangegeven dat het ook alweer 10 jaar geleden is dat wij keukentafel gesprekken hebben gevoerd. Dus een goede combi. Wij gaan dit verder uitwerken.

*Levensloopbestendige woningen. Het advies van de woningbouw vereniging is je in te laten schrijven, ook al heb je niet direct behoefte om een woning te huren. Er wordt regelmatig aangegeven dat een huurwoning in Reduzum wordt toegezegd aan iemand die niet uit Reduzum komt. De oorzaak is vaak omdat diegene al veel langer ingeschreven staat. Ook voor de wat oudere generatie is het belangrijk om zich in te laten schrijven bij de woningbouw. Dit is een signaal voor de woningbouw om  woningen aan te passen voor ouderen, maar ook om meer kans op een woning te maken mocht dit nodig zijn. Tot nu toe zitten er nog geen kosten verbonden aan het inschrijven.

*Efficiënter gebruik van de schoolbus, is het ook mogelijk om bijvoorbeeld één keer in de week met de schoolbus naar Grou te gaan met mensen die daar boodschappen willen doen en zelf geen vervoer hebben. Dit moet met de buscommissie besproken worden.

Een aantal punten zijn samengevoegd, maar dit is in het kort wat er besproken is.

Na de pauze zijn de werkgroepen aan het woord.

De voorzitter van DB verteld eerst in het kort waar zij mee bezig zijn: Aanvraag subsidie voor het Heechhout via Friso Douwstra, ontsluitingsweg heeft bij de gemeente Leeuwarden de eerst jaren geen prioriteit of het moet in combi met een nieuwbouwplan. Tevens subsidie aangevraagd voor parkeerplekken in de Smedingstraat, walbeschoeiing vernieuwen op de haven in samenwerking met gemeente en de havenstichting. Positieve zienswijze ingediend voor de Dorpsmolen. De Greidhof, Henk Deinum van de gemeente is in gesprek met Alliade. Tsienzerbuorren, start renovatie in 2018. Buorren en Mr.Gorterstjitte, vervanging riolering, maandag  19 februari is er een voorlichtingsavond bij Jeroen en Lutske.

Kearngroep: Henk Vellinga geeft aan dat ze bij gebrek aan inspiratie maar 2 keer bij elkaar geweest zijn. Hij vraagt zich af of de kearngroep nog moet blijven bestaan. Aangegeven dat wij als bestuur bij de eerstvolgende vergadering aanwezig zullen zijn om één en ander te bespreken.

Ferkearsgroep: Willem geeft aan dat ze in de Mr.Gorterstjitte een goed gesprek hebben gehad met de TDS, bewoners en gemeente en dat ze een mooi plan hebben gemaakt. Piter R. vraagt of ze ook nog bezig zijn met parkeerplekken op de Buorren door grond aan te kopen van Boer Joop. Dit is op het moment niet aan de orde, ook omdat er vorig jaar al 3 parkeerplekken bijgekomen zijn op de Buorren. Tevens gaan ze nog in gesprek met DB en de gemeente ivm de Haedstrjitte om verkeers remmende maatregelen te nemen. En het vernieuwen van de riolering op de Mr.Gorterstjitte en de Buorren.

Mûnestichting: rechtszaak afwachten tussen gemeente en de provincie. De steun van de Gemeente Leeuwarden is geweldig.

Dan zijn er 3 opties:
*molen laten draaien en mocht hij ermee ophouden dan is er geld om af te breken en op te ruimen.
*geld investeren voor aanvraag nieuwe molen, vergunningen etc. Dan is er geen geld meer over om eventueel af te breken.
*molen afbreken.

Boarterstúnkommisje: Jan Peter geeft aan dat het beheer nu in handen is van de Gemeente. Ze hebben diverse toestellen vervangen en de grond is geëgaliseerd. Tevens is er een nieuwe kabelbaan gekomen in de Smedingstjitte en dit is een groot succes. Ook komt er nog een nieuwe toestel voor de kleinere kids in de Smedingstjitte.

Internetgroep: Wilma heeft geen  nieuws.

Wolwêzen: Aukje verteld dat ze 5 keer bij elkaar zijn geweest, er weinig gebruik gemaakt wordt van de klussendienst. Het belangrijk is dat mensen zich aanmelden via hartslag.nu voor de AED. Er 1 keer per 2 jaar een cursus is voor nieuwelingen en 1 x per 2 jaar een opfriscursus is. Verder loopt het prima.

Tsienzerbuorren: Otto neemt in maart contact met de provincie op wanneer ze gaan beginnen.

Swin Swette:Geurt geeft aan dat ze in 2018 even rustig aan doen dit ivm KH2018. Jappie de Vries gaat uit het bestuur en Jitske Postma en Janet Wijnstra worden aan het bestuur toegevoegd.

Argyfgroep: niet aanwezig

Aktiviteitenkommisje: Alle geeft aan dat de kuier 4 daagse weer een succes was, intocht Sint en MQ weer succesvol waren en de útswaai party geslaagd is en mooi zou zijn dat hier wat meer mensen zouden komen. Misschien volgend jaar wel een nieuwjaarsborrel georganiseerd wordt.

Lûdskommsje: Jan geeft aan dat alles loopt. Ze bezig zijn om te kijken voor Led verlichting voor op de zaal samen met Jouke. Tevens wordt er gemeld dat er ook diverse attributen aangeschaft zijn voor KHR2018 en deze in het beheer komen bij Frederik. Misschien kunnen ze een inventarisatielijst maken en samenwerken.

Grien-advysgroep: Taco geeft aan dat ze advies hebben gegeven over de beplanting op de Haedstrjitte. Een plan gemaakt hebben voor de Trije Romers, er komt nog een gesprek met de Gemeente hierover. En er nog een dode bomen controle komt.

Jeu de Boule: 16 leden, in de zomer op maandag en donderdag en in de winter koersbal met 10 leden in het lokaal.

4 maaie kommisje: Dit gaat in combi met de TDS, zij maken de steen schoon en zorgen voor de bloemen. Goed om dit in combi te doen met school.

Slachte: Germ geeft aan dat deze in 2020 is. De extra slachte ivm KH2018 gaat niet door.

Wurkgroep: misschien opheffen?

Wiete Haven: Taco geeft aan dat ze 3 offertes opgevraagd hebben en dat Durk Visser dit gaat uitvoeren. De helft van de kosten voor de renovatie zit in kas de andere helft moet nog een potje voor gevonden worden. Misschien aanvraag Rabo Coöperatie fonds. De stijgers op de nieuwe haven zijn gerealiseerd.

Reduzum Kult.Haedsêd 2018: Piter geeft aan dat dit al in 2013 bedacht is door een club van 10 personen. Oeds reist door de 4 dorpen. De regisseur, decor en de producent zijn betaalde krachten en de rest zijn allemaal vrijwilligers. Er is een budget van € 100.000,- waarvan een tribune en licht- en geluidsinstallaties gekocht worden en in de toekomst kunnen wij hier weer gebruik van maken.
5 maart is de 1e lezing om 19.00 uur en om 21.00 uur de kickoff voor iedereen.

Qlub: dramatisch, nu qlub opheffen dan is qlub van de gemeente. Er zijn nu gesprekken gaande tussen Qlub, DB en de sportstichting.

Greidhof: Henk Deinum van de Gemeente Leeuwarden is in gesprek met Alliade.

Sake Club: weekmarkt begint weer op vrijdag 30 maart van 14.00 – 17.00 uur. Er zijn minimaal 5 tot 6 stands en maximaal 10.

Tijdens de rondvraag komt de vraag of het mogelijk is om gezamenlijk een mobiele pin automaat aan te schaffen. DB gaat uitzoeken wat de mogelijkheden zijn en wat de kosten zijn.

Om 22.20 sluit de voorzitter de vergadering en bedankt de aanwezigen.


November 2017

Doarpsbelang heeft contact gehad met de verkeerskundige dienst ,over het te snel rijden in de Haedstrjitte. Het blijkt dat hier veel te snel wordt gereden en dat zijn toch meestal de eigen inwoners die dat doen. Dit is veel te gevaarlijk! Dit moet stoppen,dus nu komen er snelheidscontroles. De gemeente gaat het nu ook in de gaten houden en zal met oplossingen komen om de snelheid er uit te halen.

Er is ook contact geweest met de beheerder van het kerkhof, over het plaatsen van het hekwerk en het metselwerk. Het is niet netjes gemaakt en het metselwerk is scheef, daardoor is de ophanging van het hek ook scheef. We gaan nu met de gemeente en de aannemer bekijken wat de beste oplossing is.

De jaarlijkse oliebollenactie wordt weer door Qlubb georganiseerd, Dus Qlubb komt in December weer langs om oliebollen te verkopen.

We hebben contact gehad met de Trombosedienst, over de priklocatie in het Groene kruis gebouw. Ze hadden in het begin van dit jaar aan ons toegezegd dat deze locatie blijft bestaan, maar nu is ons verteld dat de locatie per 01-01-2018 wordt gesloten. De kosten zijn te hoog en er zijn te weinig klanten om dit open te houden in Reduzum. Bovendien kan men in Wytgaart en Grou ook terecht om geprikt te worden. Mensen die daar niet kunnen komen kunnen contact opnemen met de trombosedienst en die worden dan thuis geprikt. Deze ontwikkeling vinden wij jammer, zo verdwijnt er weer een voorziening uit het dorp.

Verder kwam ons ter ore dat, de energiemaatschappij EON ,contracten verkocht in collectief met Doarpsbelang Reduzum. Dit is absoluut niet aan de orde! Doarpsbelang zal nooit zijn medewerking verlenen aan dit soort verkopen. Wij hebben hier direct actie op ondernomen en EON heeft toegezegd dat mensen, die dit contract nu niet meer willen hebben, direct gaat annuleren. Men kan dit melden op tel nr 0900-0601.

De activiteitencommissie organiseert dit jaar weer de sinterklaas intocht en de Murphy’s Quiz. Dit wordt vast weer een succes.

Er staan verscheidene dode bomen in het dorp, die door inwoners aan Doarpsbelang zijn gemeld. In overleg met de gemeente gaat de groenadviesgroep in het voorjaar alle bomen langs om te inventariseren om welke bomen het gaat. Daarna gaat de gemeente de betreffende bomen vervangen.  Verder heeft de groenadviesgroep een mooi beplantingsplan opgesteld ,voor de herinrichting van de Trije Romers. De gemeente bekijkt nu of dit plan ook ingepast kan worden in hun eigen Groenplan. Doarpsbelang heeft een rondje door het dorp gelopen, om te bekijken waar er begroeiing over de trottoirs aanwezig is ,in welke vorm dan ook. De betreffende bewoners krijgen een briefje in de bus, met het verzoek om hier wat aan te doen.


In april 2018 zit de bestuursperiode van voorzitter Otto van der Meulen erop. Doarpsbelang zoekt nu alvast een nieuwe voorzitter, zodat hij/zij goed ingewerkt kan worden. Heeft u zin om de taken van Otto over te nemen of wilt u eerst meer informatie over het voorzitterschap van Doarpsbelang, neem dan contact op via doarpsbelang@reduzum.com.

De Groenadviesgroep heeft een mooi plan opgesteld voor de herinrichting van het groen op de Trije Romers, waarin wordt gewerkt met vaste planten. Dit zorgt voor een fraai entree van het dorp, is onderhoudsarm en trekt insecten en vogels aan. De gemeente gaat bekijken of ze dit plan in haar eigen groenplan in kan passen.

In het dorp staan diverse dode bomen. In overleg met de gemeente is afgesproken dat de Grienadvysgroep van Reduzum in het voorjaar een rondje door het dorp gaat om te inventariseren welke bomen ziek of dood zijn. Dit is nl. beter zichtbaar wanneer de bomen in blad staan. Vervolgens onderneemt de gemeente stappen ter vervanging van de bomen.


MEDEDELING  VAN DOARPSBELANG !!

Er is enkele weken geleden een groep jongeren bij de deuren langs geweest om een energie contract te verkopen van de EON. Het blijkt dat zij contracten hebben verkocht met de mededeling dat dit in collectieve samenwerking met Doarpsbelang zou gaan . DIT IS ABSOLUUT NIET AAN DE ORDE ! Doarpsbelang heeft hier nooit toestemming voor gegeven! Deze contracten zijn onder valse voorwendsels  verkocht! Doarpsbelang heeft contact gehad met de EON en hun medegedeeld dat dit niet  kan en mag ! Zij hebben toegezegd dat de mensen ,die een contract hebben gesloten, zich kunnen melden bij de EON en indien gewenst wordt hun contract geannuleerd. Men kan bellen met hun klantenservice onder nummer 0900-0601.  Zegt het voort !


Bloedprikken  in Reduzum.
Doarpsbelang heeft in het begin van dit jaar afgesproken met de trombosedienst dat de priklocatie in Reduzum open blijft. Echter nu kregen wij bericht dat de locatie per 01-01-2018 gesloten wordt. Doarpsbelang heeft gevraagd wat de reden is en men vertelde dat er te weinig mensen komen om hun bloed te laten prikken. De kosten zijn te hoog voor het aantal te prikken personen. En men vindt dat de uitwijkmogelijkheden naar Grou en Wytgaard voldoende zijn voor deze regio. We hebben toen gevraagd hoe om te gaan met mensen die daar niet zelfstandig kunnen komen. Men vertelde dat deze mensen zich kunnen melden bij de trombosedienst, dan komen zij thuis prikken.
Wij vinden dit jammer want er gaat weer een voorziening verdwijnen uit Reduzum.
Het bestuur.


OKTOBER  2017
De speeltuin in de Smedingstraat is bijna klaar,er wordt nog een bankje geplaatst en de tennistafel wordt vernieuwd. De laatste werkzaamheden op de Trije Romers worden nu ook uitgevoerd en er komt nog een nieuw bushokje met een verhoogd perron,zodat het in-en uitstappen makkelijker gaat.
Op 30 Oktober is er een voorlichtingsavond voor de vrijwilligers van OEDS FAN FIERWEI. Je kunt je er ook nog opgeven als vrijwilliger. Het is in Cafe Bar de Welp op de bovenzaal.
Dorpsbelang heeft een gesprek gehad met Henk de Boer van de Rabobank,over de pinautomaat. De drie grote banken zijn bezig met een landelijk project  van gezamenlijke geldautomaten,de zg “Witte pinautomaten “ . Wij hebben ons hiervoor aangemeld. We hebben duidelijk gemaakt dat het belangrijk is dat Reduzum weer een pinautomaat krijgt,omdat er niet overal met pin betaald kan worden. Dat is niet altijd mogelijk ivm de kosten. Het is nog niet zeker of Reduzum weer een pinautomaat krijgt,maar we zijn in ieder geval aangemeld. Dhr de Boer komt op de jaarvergadering om uitleg te geven ,over de stand van zaken omtrent  de pinautomaat.
Het blijkt dat er nog mensen zijn die nog niet lid zijn van Dorpsbelang. Het kost niet het meeste,3 euro voor een alleenstaande en 5 euro per gezin,per jaar. We kunnen als vereniging veel betekenen als iedereen lid is. Men kan zich aanmelden op Doarpsbelang@reduzum.com  . De contactpersonen kunnen de informatiemap, voor nieuwe inwoners, vanaf nu ophalen bij Titia Tilma op de Ayttawei 22.
In November gaat Doarpsbelang door het Dorp om te inventariseren hoe de trottoirs er bij liggen. Dit ivm de actie “5 tegels breed “.  We gaan dan bekijken waar er begroeiing over de trottoirs heen groeit. We vragen dan om de begroeiing te snoeien,zodat men er weer fatsoenlijk langs kan lopen.
Dorpsbelang gaat in November naar twee dorpen toe om over de organisatie van DB Reduzum te vertellen. We gaan ook naar een congres van  buurtverenigingen ,uit het hele land,om een presentatie van Reduzum te verzorgen. We houden twee presentaties van een uur. Reclame voor Reduzum is nooit verkeerd.
We gaan ook naar de slotavond “Ruimte voor Romte” in Grou. De nieuwe wethouder Friso Douwstra komt binnenkort op visite,om kennis te maken met Reduzum.
De werkzaamheden in de Gorterstraat starten pas in het begin van 2018. Het blijkt dat de ondergrond,waar de riolering op komt te liggen, uit veen bestaat. Er moet nu eerst  gesondeerd worden ,om te bepalen hoe er gefundeerd moet worden. Ondertussen gaan de nutsbedrijven nu eerst  leidingen vernieuwen. Als dit allemaal gereed is,wordt het werk aanbesteedt. Deze procedures zijn pas in December afgerond. Men kan beter eerst goede voorbereidingen treffen,om vertragingen tijdens de werkzaamheden te voorkomen.
Dorpsbelang zoekt een nieuwe voorzitter,de periode van Otto zit er in April 2018 op. Elk jaar gaat er een bestuurslid uit het bestuur van Dorpsbelang en nu is het de beurt aan Otto. We zoeken nu al vast een voorzitter,dan kan die ingewerkt worden. Gegadigden kunnen zich opgeven bij : dorpsbelang@reduzum.com .
Tot zover,
Het bestuur.


September 2017
Het dorpsfeest  is weer geweest  en we hebben het prachtig getroffen met het weer.

De Haedstrjitte is nu bijna klaar ,maar we constateren dat er veel te snel wordt gereden,het nodigt misschien wel uit maar DIT KAN BESLIST NIET !  Er ontstaan gevaarlijke situaties en dat kan nooit de bedoeling zijn! We hebben hierover contact gehad met de gemeente en die gaat met verkeerskundigen bekijken wat voor maatregelen er getroffen kunnen worden.

De gemeente is nu ook bezig om het toegangshek en de zuilen ,van het kerkhof, te restaureren. We hadden hier al vaker om gevraagd ,maar nu is het zover. De ingang knapt er vast van op.

De waterleiding op de Trije Romers is nu omgelegd en nu kan het laatste stuk riool en de overstort aangelegd worden. Dan wordt de beplanting in november geplant en is het hele project mooi klaar voor 2018.

Doarpsbelang heeft een voorstel van de Rabobank gekregen, inzake de pinautomaat. De bank biedt ons aan om mee te gaan doen in een pilotproject “witte pinautomaten”. Dit zijn pinautomaten die eigendom zijn van 3 grote banken en die gezamenlijk geëxploiteerd worden. Mocht dit al doorgaan dan komt hij pas in augustus 2018 in het dorp te staan. Het is dus nog niet zeker dat Reduzum er een toegewezen krijgt,maar het is wel zo ,dat als we niet meedoen we buiten de boot vallen. Het bestuur gaat binnenkort met de bank in gesprek wat we gaan doen.

We hebben nu een prijsopgave gekregen over de kosten, van een te realiseren parkeerplek, in de Smedingstraat. We gaan nu met de gemeente in overleg hoe we dit kunnen realiseren. De speeltuin in de Smedingstraat is bijna klaar. Er wordt nu nog een kabelbaan aangelegd en er  zijn diverse speeltoestellen vernieuwd dus het wordt een mooie speeltuin.

Als dit verhaal in de linepraat staat  is de feestelijke openingsavond van “OEDS FAN FIERWEI” al geweest. Er was veel belangstelling voor en er hebben zich al veel vrijwilligers aangemeld die wat willen doen. Dit spektakel wordt,met behulp van vele vrijwilligers ,vast een groot sukses.

We hebben ook visite gehad van Harry vd Molen (oud wethouder) en nu 2e kamerlid. Hij was benieuwd waar Reduzum op dit moment mee bezig was. Hij kan misschien wel iets gaan betekenen voor Reduzum,je weet het maar nooit. We hebben ook de huidige stand van zaken over de windmolen besproken en hij weet nu wat Reduzum graag wil.

We hebben bericht gekregen van de woongroep die plannen had met de Greidhof.  Het slaagt deze groep niet om hun plan te realiseren. Het loopt met name vast op de aankoopprijs van de Greidhof. Wij vinden dit erg jammer. Het bestuur gaat zich beraden wat voor stappen we gaan ondernemen om Alliade te bewegen om de verkoopprijs naar onderen te krijgen.

De havenstichting heeft nu de nieuwe haven op De Terp van steigers laten voorzien en het is een mooi geheel geworden. Nu moet de oude haven nog aangepakt worden maar dat komt vast in orde.

Tot zover,

Het bestuur.


Augustus 2017

De vakanties zijn bijna voorbij  en de meeste inwoners zijn terug en wij hopen dat iedereen een mooie vakantie heeft gehad. Voor de vakantie hebben we de uitzwaaiparty weer gehad op de haven en het was weer een groot succes . De schoolmusical was ook weer prachtig en de tribune werd nu ook in gebruik genomen. Maar het was niet de tribune die het dorp heeft aangeschaft. De leverancier moet de juiste tribune nog leveren.

De haedstrjitte is, volgens schema ,op tijd opengesteld voor het verkeer. Na de bouwvak worden er hier en daar nog wat zaken afgerond,maar daar ondervindt  het verkeer geen hinder van. In november worden de bomen geplant.  Dorpsbelang heeft nog wel gevraagd om een paar markeringspalen te plaatsen bij de uitgang van het voetgangerspad ,vanaf de Boersstrjitte. De uitstulpingen waren slecht te zien en dus gevaarlijk. De gemeente heeft hier direct 2 palen geplaatst,dit is wel tijdelijk,het wordt anders opgelost. Dorpsbelang heeft altijd goed contact gehad ,met de gemeente, tijdens de werkzaamheden. En er werd altijd een oplossing gezocht. Er was wat onrust  ontstaan ,dat de opening niet op tijd plaats zou vinden. Maar als men de site had gevolgd,dan stond daar steeds de informatie over de stand van zaken. Dus de onrust was een storm in een glas water. Het is de bedoeling dat de Gorterstrjitte eind  september aangepakt zal worden. Dit zal ook wat overlast veroorzaken ,maar het wordt een mooi geheel.

Het bushokje op de Trije Romers is stuk,dus nu even buiten gebruik. We zijn bezig om hier een oplossing voor te zoeken. De informatieborden bij de tunnel zijn ook vernield. Dit is jammer, nu draait Dorpsbelang voor de kosten op,die we graag anders zouden besteden.

Er is binnenkort een evaluatieronde over de bijeenkomsten van “ruimte voor romte” ,hier gaan 2 bestuursleden naar toe. We hebben nu ook de resultaten binnen van Partoer,over de bijeenkomsten van de oudere inwoners,hoe verder te gaan met aanpassingen aan hun huis. We gaan na de vakantieperiode in overleg met de Gemeente en Elkien,wat we verder gaan doen.

Als er klachten zijn dan kan men dit melden bij het meldpunt : meldpunt@reduzum.com . Ineke is op dit moment even uit de running, maar Doety en Titia nemen het nu tijdelijk even over van Ineke. Wij wensen Ineke goede beterschap toe.

Tot zover,

Het bestuur


JUNI  2017

Er is in de laatste tijd veel gebeurd in Reduzum. De geldautomaat is weggehaald ivm de veiligheid. De bewoners slapen boven de automaat en mocht er al wat gebeuren,dan zijn de gevolgen niet te overzien. Het betuur is al met de Rabobank in overleg ,om een nieuwe geldautomaat in het dorp te krijgen. Een betonnen gebouwtje is de mooiste oplossing,je ziet ze wel meer in Friesland staan. Die zou dan in de prinsentuin kunnen,dan kan de geldauto er ook makkelijk bij. Op deze plaats is genoeg toezicht en daarom is de kans klein dat daar wat gebeurd. Verder is de AED nu ook verplaatst ,naast de ingang van het sportlokaal. (Master Gorterstraat).

Er is overleg  geweest met de Provincie over de situatie op Tsienzerbuorren. Het ontwerp wordt wat aangepast omdat bleek dat landbouwverkeer moeilijk kon manouvreren, in de eerste ontworpen situatie. De weg wordt nu iets minder naar het Zuiden verlegd.Dat houdt wel in dat er voor de huizen aan de Noordkant nu een fietspad komt. Er blijft echter voor deze bewoners nog genoeg ruimte over om met de auto op en van het erf te komen. Het schoolbusje gaat straks via een weggetje,vanaf de carpool naar de huizen toe,dan kunnen de kinderen veilig gehaald en gebracht worden.

De speeltuinen worden nu ook aangepakt door de Gemeente,ze worden geëgaliseerd en de kapotte toestellen worden vervangen voor nieuwe toestellen. Dit werk wordt in fases uitgevoerd ,anders zouden alle speeltuinen tegelijk gesloten zijn en dat kan niet. De Smedingstraat wordt eerst aangepakt.

De gemeente heeft op het kerkhof nu ook een nieuwe drainage aangelegd. Dit kwam wat ongelukkig uit  ivm de omleiding van het verkeer. Maar door er met elkaar wat rekening mee te houden is dit allemaal in orde gekomen. Het bestuur wil daarom de inwoners van Reduzum een compliment geven om de manier waarmee er met de tijdelijke situatie wordt omgegaan. Reduzum is hier ook weer een voorbeeld ,hoe het ook kan.

Op de site staat steeds een update van de planning,die ons door de Gemeente wordt verstrekt. Het bestuur had hier om gevraagd ,om wat meer duidelijkheid te krijgen. Er is ondertussen ook een voorlichtingsavond over de Master Gorterstraat geweest. Hier heeft de Gemeente uitgelegd hoe het nu komt en het wordt nu een mooi geheel..

De gesprekken met de oudere inwoners,over hun woonsituatie,zijn nu geweest en dit is positief ontvangen. Partoer  inventariseert  deze gesprekken  en presenteert dit aan de Gemeente , Elkien  en Doarpsbelang. Deze drie partijen gaan dan proberen oplossingen te zoeken en uit te voeren.

Het bestuur is er in geslaagd om voor Ronald zijn plaats, in het bestuur,een vervanger te vinden. Het is Marga Hafma en ze woont op de Terp 20. Het bestuur is zeer ingenomen met deze invulling. Marga heeft bestuurlijke ervaring en daarom een goede aanvulling in het betuur. Ineke is nu definitief uit het bestuur en de werkgroepen gegaan. Zij had tijdelijk Ronald zijn plaats ingevuld. Ineke blijft wel het meldpunt beheren en is dan bereikbaar onder :  meldpunt@reduzum.com

Het betuur wenst iedereen een fijne vakantie toe!

Tot zover,  Het bestuur.


Nieuws van Doarpsbelang april 2017

De Algemene Leden Vergadering is al weer geweest en er waren 81 belangstellenden in de zaal, dus de zaal was mooi bezet. We hadden 4 gastsprekers uitgenodigd; Oars Wenjen ,die een verhaal hielden over hun plannen met de Greidhof. Durkje Zijlstra , die een verhaal vertelde over het jeugdwerk in Jorwert. Peter Sybenga die een tipje van de sluier oplichtte over het spektakelstuk dat Reduzum met Idaerd en Friens en Eagum op gaat voeren in 2018. Henk Vellinga die de stand van zaken, omtrent de windmolen toegelicht heeft.

De plannen voor de Greidhof vielen goed in de smaak bij de aanwezigen en we hopen dat dit mag slagen. Doarpsbelang wil hier zijn medewerking wel aan verlenen,dan gebeurd er eindelijk iets met de Greidhof. Durkje had goeie tips over het jeugdwerk,misschien kan Qlubb hier ook wat mee. Het Qlubb bestuur zoekt jonge mensen ,die als vrijwilliger Qlubb willen helpen, om hier weer wat gang in te brengen. Het moet niet zo zijn dat Qlubb moet stoppen omdat er geen vrijwilligers meer zijn. Dat zou jammer zijn en moet dus ook niet gebeuren.  Peter zijn verhaal over OEDS FAN FIERWEI was duidelijk en de aanwezigen hadden er al zin in,maar er moet nog wel veel gebeuren met vrijwilligers. Maar Reduzum kennende,komt dit vast voor elkaar. Henk zijn verhaal kwam hier op neer ,dat er politieke beslissingen genomen moeten worden,bij de provincie.

We hebben overleg gehad met de nieuwe eigenaren van het Groene Kruisgebouw,om kennis te maken en om te bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen. De trombosedienst blijft op deze locatie het bloedprikken verzorgen ,maar tijdens de verbouwing zal dit misschien even wat overlast bezorgen.

De eerste weken van de renovatie van de hoofdstraat zijn nu voorbij en het gaat wel goed. Maar er zal toch nog wel hinder worden ondervonden. We vragen daarom met klem om NIET te snel te rijden,dit veroorzaakt gevaarlijke situaties en dat moet niet! Er zijn al een paar katten doodgereden en dat was misschien anders ook wel gebeurd,maar het kwam nu wel door het drukkere verkeer in de omleidingroute. Als we er met elkaar wat om denken,dan gaat het vast goed.

Het bestuur zoekt nog een vervanger voor Ronald in het bestuur, die Ronald zijn 3 jaren nog af wil maken. Men kan zich aanmelden bij het bestuur of op Doarpsbelang@reduzum.com


Nieuws van Doarpsbelang Reduzum  Maart 2017

Als dit verhaal in de Linepraat staat dan zijn ze al begonnen met de Haedstrjitte, om nieuwe riolering aan te leggen. Dit geeft het komende half jaar wel  overlast ,maar het wordt straks een hele verbetering en de Haedstrjitte komt er prachtig uit te zien. Men gaat eerst het stuk aanpakken wat begint bij de Gorterstrjitte en de Kruising met de Boersstrjitte. Dit gedeelte wordt dan afgesloten voor alle verkeer en de route, die de achterliggende wijkbewoners, kunnen nemen is om via de Buorren de wijk in te rijden en de wijk te verlaten via de Haven. De paal op de Haven gaat er tijdelijk uit,zodat men er langs kan. De Haedstrjitte is dan ook afgesloten en men kan via de Bangmastrjitte en de Legedyk bij de Buorren komen. Op de site  Reduzum. com. komt de routekaart te staan. De Gemeente zou er voor zorgen dat de overlast beperkt blijft. Maar mochten er al klachten zijn dan kan men dit melden  bij ons meldpunt :  meldpunt@reduzum.com .

Jeroen van Dijk heeft een groepsapp geopend onder de noemer Reduzum. Als iemand dat wil dan kan men zich daar bij aansluiten. Deze app is bedoeld om vreemde situaties te signaleren en te melden. De aanleiding hiervoor is ,dat er recentelijk al een paar keer ingebroken is in het dorp.

Ieder jaar gaat er een bestuurslid uit het bestuur van Doarpsbelang en dit jaar is Ineke aan de beurt om uit het bestuur te gaan. We hebben ook al een opvolger voor haar gevonden ,het is Titia Tilma en we zijn blij dat ze het stokje van Ineke wil overnemen. Mochten er meer kandidaten zijn dan kan die zich aanmelden bij het bestuur . De ledenvergadering beslist dan wie het wordt. Ineke gaat wel door met het meldpunt,maar hier moet de ledenvergadering nog wel over stemmen. We willen hier dan een aparte werkgroep van maken.

Door omstandigheden gaat Ronald Hoekstra het bestuur ook verlaten en we zoeken nog een vervanger die de resterende 3 jaar van Ronald wil afmaken. Tot we een vervanger hebben gevonden blijft Ineke ons nog helpen. Het zou mooi zijn dat hier een vervanger voor komt,die in het bestuur plaats wil nemen.

De  Sakeklup  organiseert vanaf 31 Maart een wekelijkse versmarkt op vrijdagmiddag,op de Haven. De bedoeling is om meer publiek in het dorp te krijgen. Doarpsbelang verleent hieraan zijn medewerking. Er zijn op 10 Maart twee ambtenaren langs geweest om te situatie te bekijken en ze waren positief over de plannen.

Doarpsbelang gaat ook bezig om een Aktie te organiseren,waarbij het doel is om de trottoirs weer 5 tegels breed te krijgen. Er zijn steeds meer plekken in het dorp waar er begroeiing over de trottoirs heen groeit,zodat men daar niet meer fatsoenlijk langs kan lopen, Hier willen we verandering in brengen.

In deze Linepraat staan de jaar verslagen en financiële verslagen van verschillende groepen vermeldt en van Doarpsbelang. Dit komt ook op de ALV aan de orde. Peter Sybenga gaat een uitleg geven over het project Kulturele Haadstêd  Friens Idaerd  Eagum Reduzum,genaamd FIER.

Tot ziens op de jaarvergadering op 06-04-2017 om 20.00 uur in Cafe-Bar de Welp!

Het bestuur


Februari 2017

Het  werkgroepen overleg  heeft  ondertussen  plaatsgevonden. De  werkgroepen  doen  daarin  verslag ,waarmee men bezig  is .

De  nieuwe  parkeerplek  op  de  Buorren  is ondertussen  aangelegd  en  er  is  ondertussen  ook  al een Ligusterhaagje  omheen  geplant. Zodat  het  nu  een  mooi  geheel  geworden  is.  Het is de bedoeling  dat  deze  plek  voor auto’s  gebruikt  wordt  en niet  voor  karretjes  etc,etc.

In de Linepraat staat de conclusie over woningbehoefteonderzoek Reduzum. Deze conclusie  is in overleg met de Gemeente en Elkien samengesteld.  Hierin komt duidelijk naar voren dat, met name oudere inwoners, zich afvragen of men  wel  in hun  woning kan blijven wonen als  men ouder  wordt.  De Gemeente  en  Elkien  willen  daarom aan de oudere inwoners vragen wat voor problemen men denkt tegen te komen.  Zij  komen hierop terug , door een gezamenlijk onderzoek  te  laten uitvoeren en  dan  voorlichting te geven, wat voor mogelijkheden er zijn om  een woning levensloopbestendig te maken. Dit wordt dan georganiseerd door de Gemeente en Elkien. Verder is het duidelijk dat vrije kavels erg populair zijn.  Dit zal dan  gevonden  moeten  worden  in de vorm  van inbreiding  in het dorp. Als we het aantal inwoners in het dorp op peil willen houden dan moeten we als dorp  wel nieuwe woningen  er  bij  hebben.

De jaarvergadering  zal plaatsvinden  op 6 April om 20.00 uur in Cafe-Bar  de Welp.

Tot zover,

Het bestuur.


Januari 2017

Het bestuur wenst iedereen een   gelukkig en een gezond 2017 toe. Er was op oudejaarsavond weer een prachtig vuurwerk te bewonderen bij de prinsentuin en er was weer veel publiek op afgekomen. De reacties waren zeer positief en er werd ook al weer gevraagd of het volgend jaar ook weer plaats vindt.

Er is ook een vraag binnengekomen, over het opstarten van een groeps- APP in het dorp, omdat er weer een paar keer ingebroken is in het dorp. Deze APP kan dan gebruikt worden om vreemde situaties te registreren en elkaar te waarschuwen. Wij staan als bestuur achter dit initiatief en we zoeken daarom iemand die dit wil opstarten onder de naam : Reduzum Veilig .

We zouden deze maand de uitslag van het woonbehoefte onderzoek publiceren , maar alles is nog niet geinventariseerd en verwerkt , dus komt het in Februari in de Linepraat.

Het bestuur heeft uitgezocht of het realiseren van een Heechhout mogelijk is . Echter uit het oogpunt van verkeersveiligheid lijkt het ons niet verstandig om dit te realiseren. Er zitten op het korte stukje van de Iisbaan 3 uitritten en de weg is daar te smal. En het zicht is daar erg slecht . Als er dan voetgangers en fietsers langs gaan bestaat de mogelijkheid dat daar verkeersongevallen   plaats gaan   vinden. Deze verantwoording wil het bestuur niet op zich nemen en daarom gaan we hier niet mee verder. We willen geen onveilige situaties creëren. Als er iemand een alternatieve oplossing weet , horen wij het graag.   Het komt weer steeds vaker voor dat er weer buiten de bestaande parkeervakken geparkeerd wordt ,in de Bangmastraat. Doarpsbelang wijst U er met klem op dat er achter de Bangmastraat nog veel ongebruikte parkeerplekken zijn en dat   daar geparkeerd kan worden.

We vragen de werkgroepen en de verenigingen om hun financiële verslagen op tijd in te leveren   bij Jan Peter Boomsma (boomsmajp@hotmail.com)   Hij kan dan de financiële verslagen op tijd verwerken , voor de Algemene Leden Vergadering. De jaarverslagen kunnen naar Doarpsbelang@reduzum.com   opgestuurd worden, dan kan doety het jaarverslag maken.

Het werkgroepen overleg vindt plaats op 15 Februari om 20.00 uur in Cafe-Bar de Welp.

De Algemene Leden Vergadering vindt dit jaar plaats op 6 April om 20.00 uur in Cafe-Bar de Welp en we hopen weer op een hoge opkomst van belangstellenden.

Tot zover,       Het bestuur.


December 2016

De  enquêteformulieren  zijn  weer  opgehaald  en we zijn  bezig  om  alles te  inventariseren,  wat de uitslag  wordt.     Zoals  het  nu  lijkt kunnen  we  de uitslag in Januari  in de  Linepraat  publiceren.  Wij  willen  graag iedereen  die  de  enquête  rondgebracht  en  weer opgehaald  heeft  hartelijk  bedanken !

Er is overleg  geweest  met omwonenden , die bezwaar hadden, over  het realiseren  van het heechhout. Het was een positief gesprek  en we kunnen  nu alles op  de  rij zetten . We  gaan dit inventariseren  en  komen  dan  met  een  plan  wat  we  willen en kunnen.

Er  is ook overleg geweest  met de leiding van  Kids First (pjutteklas).  We hadden wat vragen  over enkele dingen  die niet duidelijk waren.  Het was een positieve  bijeenkomst  en we zijn  nu op de hoogte  van  het  beleid  van deze  organisatie.  En  Kids First  weet  nu wat  het  dorp van hun  verwacht.

Er  komen toch  weer klachten binnen  over het opruimen van hondenpoep.  Het blijkt  dat er toch nog steeds mensen zijn die het niet opruimen. Zoiets kan nooit de bedoeling zijn ,een ander heeft er last van.  Er  moeten blijkbaar meer controles plaatsvinden ,het kan schijnbaar niet anders,wij vinden dit jammer!

Op oudejaarsavond  komt  er weer een groot vuurwerk in de prinsentuin.  Dit begint om  12.40 uur  en  iedereen  is  welkom om dit te  aanschouwen.  Het was  vorig  jaar een groot succes ,dus daarom komt het dit jaar weer.

De  werkgroep,die  de  voorstelling  organiseert,  voor  Kulturele Haadstêd  is  druk bezig  en het  stuk is  geschreven  door  Peter Sybenga.  Het wordt  een groot spektakel  in samenwerking  met Idaerd  en Friens. Vanaf  januari  komt er iedere maand  een verhaal (geschreven door Hylke Tromp) in de linepraat. Zo leren we het, uit te voeren, stuk kennen.

Het bestuur wenst iedereen fijne kerstdagen toe  en een gezond en gelukkig Nieuwjaar.

Tot zover,

Het bestuur.


November 2016

Het  bestuur heeft  de  vragen ,van  de  woonbehoefte  enquête, klaar  en  deze  is nu huis aan huis bezorgd. Het  is wel  belangrijk  dat de enquête  ingevuld  wordt,omdat  wij  met de uitslag naar de Gemeente  gaan, om de woonbehoefte van Reduzum kenbaar te maken. De formulieren worden in week 47 weer opgehaald door de contactpersonen.

Het bestuur  heeft overleg  gehad  met  Sietske  Poepjes ,om  de situatie  in  Tsienzerbuorren  te bespreken,om duidelijk te maken dat  er  eerst noodmaatregelen getroffen moeten worden,tot 2018. Daarna zal er worden begonnen met het aanpassen van de  Snitserdyk,bij Tsienzerbuorren. Er gebeuren daar de laatste tijd te veel ongelukken,met trieste gevolgen. Er komt een inhaalverbod,door de belijning aan te passen en dit aan te geven  met  waarschuwingsborden. Verder komen er meer snelheidscontroles. Het blijkt dat hier vaak veel te snel wordt gereden.

Er is ook overleg  geweest  met de trombosedienst,om te vragen hoe het komt ,als het Groenekruis  gebouw zou worden verkocht. Er  is ons medegedeeld  dat  het  beleid van de trombosedienst er op gericht is ,om zoveel mogelijk in de dorpen te blijven ,om te bloedprikken. En dat men ook graag in Reduzum wil blijven. Wij hebben gemeld ,dat er in Reduzum wel alternatieve locaties zijn en dat men daar dan terecht kan.

Doarpsbelang werkt dit jaar ook weer samen met de organisatoren van het oudejaars vuurwerk. Dit was vorig jaar een groot succes.

Er is ook weer overleg met school geweest om met elkaar te bespreken wat we tegenkomen in de loop van het jaar. Er komt ook nog overleg met de leiding van de peuterspeelzaal  “de earste wjukslach”.

Als deze  Linepraat verschenen is , is Sinterklaas al weer in Reduzum aangekomen en we hopen dat  iedereen  een  mooie Sinterklaas heeft.

Tot zover. Het bestuur.

Wurklist Doarpsbelang

Evaluatie herinrichting Headstrjitte en Master Gorterstrjitte

Ouder worden in Reduzum

Verkeersveiligheid

Rede van Fryslân

Quick wins