Plaatselijk Belang

Correspondentieadres:
Beslingadyk 2
9009 XC Friens

plaatselijkbelangfriens@live.nl

Samenstelling van het bestuur:

Voorzitter: Jos Bergsma
Secretaresse: Clazina van Balen – Jorna
Penningmeester: Els Brandsma
Lid: Age Tjalma
Lid: Johannes v.d. Meer

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Jiefergadering Pl.Belang 2018

Kerstbomen verkoop

Boargemaster yn Friens

Foarjiers aktiviteit

Frienzer merke

Frienzer folleybal toernoai

Ferrassingsrintocht mei lunch

Ferrassingsfeest foar Piet en Lies

Jierferslach 2018